Voor bedrijven met tweo of meer motoren wordt het in aanmer king komend aantal p.k.geschat.Indien belanghebbenden de schat ting to hoog vindon,wordt hun de keus gelaten tusschen de schat ting of do plaatsing van een maximum-meter.In laatstbedoeld geval wordt het vastrecht bepaald naar 12.- per KW gemeten hoogste belasting,terwijl alsdan een moterhuur verschuldigd is van 5.- por maand. In afwijkj,^g van vorenstaande bedraagt het vastrecht voor oen bedrijf mot oen motor,welke slechts een klein gedeelte van het jaar on wel in de maanden MeiJuniJuli en Augustus wordt ge bruikt,/ 4.- per p.k. per jaar. In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester en Wethouderswan- neor zij dit noodig oordcolcn,oen andoren stroomprijs vaststel len en daaraan bijzondere voorwaarden verbinden. Ten behoeve van grootverbruikers worden bijzondere tarieven en voorwaarden door Burgemeester en Wethouders bij afzonderlijk contract vastgesteld. Door belanghebbenden kunnen bezwaren tegen de toepassing van hot vastrecht bij Burgemeester en Wethouders worden ingediend tot en met de maand volgende op die waarin de motorkaart is uit gereikt .Artikel 18,2c lid is hierop van toepassing. Artikel 15. Do betaling van het ingevolge artikel 14 verschuldigde heeft plaats op de volgende wijze: a.van hot vastrecht voor verlichting en huishoudelijke doelein den, in elk der maanden Maart tot en met October telkens ten min ste een achtste gedeelte; b.van het overige vastrecht,in eens bij vooruitbetaling; c.van het stroomverbruik,maandelijksuitgezonderd do maand Augus tus over welke de betaling plaats vindt gelijktijdig mot die van het stroomverbruik over de maand September. Over hetgeen krachtens artikel 14 verschuldigd is,wordt ter stond bij de metcropncming por kwitantie beschikt. Hot G.E.B. is bevoegd in bijzondere gevallen betaling tusschen- t/dsch of vooruitbetaling te cischon. Wordt bij de eerste aanbieding oener kwitantie betaling ge weigerd,dan zal metoen tusschentijd van tenminste drie X 24 uur ecne tweede aanbieding geschieden.Bij herhaling van de weigering hoeft het G.E.B. het recht onmiddellijk den stroomtoevoer te verbreken. Artikel 16. Hot is verboden,do cloctriciteit welke geleverd wordt voor beweegkracht of verwarming,aan te wenden voor verlichting. Bij overtreding van dit verbod wordt de in den loop van het kalenderjaar reeds geleverde cloctriciteit,volgens lichttarief in rekening gebracht.Het deswege verschuldigde bedrag moet bii eerste aanmaning worden voldaan. Door den verbruiker mag geen cloctriciteit aan derden worden vPr^Vej VG*"s"krGkitenzij met goedkeuring van Burgemeester cn Wethouders. Artikel 1 7. Hot G.E.B. isonverminderd de door den verbruiker aanvaarde verplichtingen,bevoegd de stroomlevcring aan een verbruiker tijde lijk te onderbreken: J a.indien werkzaamheden aan het net dit noodig maken; b.indien,ter booordeeling van het G,EB.,door dc levering hinder m het net ontstaat; c.bij wijziging ooncr binnenleiding of van do aansluiting zonder goedkeuring door of vanwege het G.E.B.; v^b^ikcr in gebreke blijft een gebrek aan dc binncn- loiding binnen don door hot G.E.B. bepaalden tormijn te verhel pen; o.indien de controle op de naleving van dc stroomlcvoringsvoor- waarden,op de in verband daarmede gegeven voorschriften cn op do

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 15