Xï- Aan Hoeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Hierbij roep ik U op tot hot houden cenor raadsvergadering op DONDERDAG 29 Augustus 1950,des voormidoags 9-g- uur. GROIT., ,22 Augustus 1940. Do Burgemeester, PUNTEN VAN BEHANDELING Notulen. Medodcclingcn. Verzoek vanMej.IJ.de Roos om eervol ontslag als onderwin zeres in de handwerken aan de u.l.o.school te Grouw. Vaststolling der uitgaven van hot Lager Onderwijs over 1939, ningcndov?rd?939CmCOntG"'Gl°CtriCitGitS" °n armvooSdi Voorstel tot toekenning van een subsidie ten behoeve van de- bad- en zweminrichting te Akkrum. Voorstel tot vorlobging ontruimingstermijn onbewoonbaarvor- klaarde woningen. Voorstel tot wijziging van don legeer van waterstaatswerken. Voorstel tot aankoop van grond voor een nieuw transformator- huisje in het Hofland. Vaststelling ooncr nieuwe stroomlcveringsverordening.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 1