Aan Heeren loden van dan Raad dar goneento IPAARDERAPEEI' Punt IV, Ingevolge art.55ter der L.O.wct 1920 moet do Raad mot be trekking tot de o.l.scholen jaarlijks vcor 1 September voorloo- e vaststellen et bedrag,dat de gemeente in het voorafgaand kalenderjaar terzake van de in art.55bis bodoeldo kosten voor die scholen werkelijk heeft uitgegeven; b.het bedrag,dat overeenkomstig het krachtons art.55bis per leerling bepaald bedrag in verband met het aantal leerlingen van die scholen,voor dat kalenderjaar daarvoor beschikbaar was gesteld; c.indien het onder a bedoelde bedrag verschilt van dat onder b,het bedrag van het verschil. Ter voldoening aan dit wettelijk voorschrift «tellen wii U voor,bovenbedoelde bedragen voorloopig vast te stellen op: in totaal: sub a 5218.87,sub b 5748.60 en sub c 529.73; per leerling: sub a 9.30jSub b 10.24 en sub c 0.94 VI in Ocbobe£ ?939 verdocht de Sportvereeniging "Akkrum" ons,in verband met haar financieel minder gunstigon toestand te willen be vorderen,dat ten behoeve van hare bad- en zwem- inrichting een subsidie uit de gemeentekas werd toegekend.De ^aïl dit verz0Gk aanvankelijk door ons aangehouden van na?ero inlichtingen - is door de latere tijdsomstandigheden aanzienlijk vertraagd. ons onderzoek bleek,dat 83 kinderen uit onze gemeente gedurende het seizoen 1 939 van de Zweminrichting gebruik hebben gemaaktwaarvan een 60-tal tegen het laagste tarief. Het ontbreken van een zweminrichting te Grouw,gevoegd bij de grootc deelname uit dit dorp aan de zwemlessen te Akkrum welke deelname doet zien,dat vele ouders het nut van het lee- Itn ki£de?G£ in een watG^land als het onze erken- nen,geeft ons vrijheid U voor te stellen,aan genoemde vereeni- gmg voor 1940 een subsidie toe te kennen van 15.-. VII. Bij raadsbesluit van 19 Februari 1940 werden verschillende woningen onbewoonbaar verklaard met last tot ontruiming binnen V 6 maanden,te rekenen vanaf den,dag,waarop de tijd tot voorzie- ou 2ijn tesluit tot onbewoonbaarverklaring zou verstreken zijn gehandhaafdOp grond vah deze bepaling moeten bedoelde woningen 26 September a.s, zijn ontruimd. ontruiming vo-n vele dezer woningen slechts mogeliik n ^ni°vWb°UW en op de inSedicnde aanvraag om voorschot je02- touw van een aantal arbeiderswoningen nog niet weid beschiktstellen wij U voor,den ontruimingstermijn vah de ?noi5°r°0nd wordende onbewoonbaarverklaarde woningen bovenbe doeld,te verlengen tot 12 Mei 1941. voorgestelde wijziging betreft de vervanging van de vast- WGB Jlj d° zu^elfabriok te RoofaShuIzl en S] d^n toren te Aegum door een dam met duiker. het olanrtot^pShoZaS-GOrStSe?00md bruSje is ook opgenomen in thans reeds voorgesteld^teneinde, blf SS/MtTMeïiTïoeen Uitvoe. w»aSeJ brufte Aegum zal binnenkort belangrijke onderhouds- kosten vorderen, zoodat de opruiming daarvan oveSe^ geSoht vaststellingZaanbieden^nSübffia°htwaarom voorstel ter IX

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 3