Punt. IX. Ten behoeve van de stichting van een nieuw transformatorstation in het Hofland,waarvoor op do begrooting voor 1940 de noodigo gelden zijn uitgetrokken,is aankoop van een bouwberreintje ter grootte van 16 M2 noodig. De eigenaar,de heer P.Schmidt te Leeuwarden is tot den verkoop tegen een koopprijs van 16.- bereid,onder voorwaardedat de op de overdracht vallende kosten komen ten laste van de gemeente Wij stellen U voor tot bedoelden aankoop te besluiten. X. Naast eene algeheele wijziging der redactie van de verschil lende artikelen,is het in artikel 14 opgenomen tarief aangevuld en gewijzigd naar in de praktijk gebleken behoefte. De voornaamste afwijkingen van het bestaande tarief zijn de volgende Enkeltarief. Ingevoegd is een tarief voor pluimveehouderswelk tarief overeenkomt met dat van het P.E.B. CafesDeze bleken,in verhouding tot de andore verbruikersmet een vastrecht van 3/8 van het geïnstalleerd vermogen te zwaar te zijn belast; dientengevolge werd het vastrecht met 1/3 verlaagd. Kapperszaken.Uit het vastrecht voor verwarmingsdoeleinden,zijn verwijderd de haardrogers,permanenttoestellen e.d.,wijl de be drijven daardoor te zeer werden belemmerd.Be sigarendrogers,als zijnde voor het optreden der hoogste belasting van zeer onder geschikte beteekenis,zijn eveneens geschrapt. Dubbeltarief.De winteravonduren eindigen bij de nieuw voorgestel- de redactie een uur vroeger;hiervan wordt een toenemend verbruik w van electrischen stroom voor huishoudelijke doeleinden verwacht: Tegenover deze vervroeging staat de invoering van winteravond- uren in de maand Maart. De stroomprijs word verlaagd van 12 tot 10 cent per kWh. Kooktarief.Hot voorgasnelde kooktarief wordt reeds eenigen tijd ais proef toegepast; het is gelijk aan het provinciaal tarief en werkt bevredigend. traat v01ckting^-t GGnG gemaakte berekening is gebleken, dat de door de gemeente voor de straatverlichting aan het G.E.B. te betalen koopprijs voor betrokken stroom,beneden het kostenniveau ligt.Door Gedeputeerde Staten is aangedrongen,hiervoor althans den kostprijs te betalen. Het voorstel beantwoordt aan dezen eisch. Mein-krachtgebruikersHet thans nog geldende absolute verbod van kraentgeoruik gedurende de winteravonduron blijkt voornamelijk in veehoudorskringen soms tot stagnatie in de bcdrijfswerkzaam- heden aanleiding te geven,bijv.indien eene herstelling van een cfoöt aan motor of installatie niet tijdig is gereed gekomen. Tegen opheffing van dit verbod bestaat geen overwegend be zwaar, indien een tot 30 cent per kWh verhoogden stroomrpijs in de wintoravonduren als rem wordt aangelegd. Het tarief is in dien zin gewijzigd. Bovenvermelde tariefsherzieningen zullen in totaal een ver minderde inkomst van plm. 550.- tengevolge hebben,welk bedrag vermoedelijk zal worden gecompenseerd door een hoogére opbrengst verbruik° inS 0-13 SGVOls van dc toename van het algemeen GR0UW,22 Augustus 1940. Burgemeester en Wethouders van^HlAARDERADEEL, Burgemeester. jjecretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 5