JSS&^fS pffyawssrat.»- reksni Hr?^kV%^^:^rn'ioor en ™or Verordening regelende de voorwaarden waarop aan particulieren stroom wordt gele verd door het Gemeentelijk Electriciteitsbe- drijf in Idaarderadeel. Artikel 1 _^In deze verordening wordt verstaan onder: G.i.B.: het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf van Idaarderadeel* I ge?e>die stroom strekt of zich overeenkomstig de geldende stroomleveringsvoorwaarden verbonden heeft tot het be- treiocen van stroom. Artikel 2. Het G.E.B. levert langs de wegen waar verdeelleidingen aan- ^f^ïg/iZ1;3n,aan leder die dit verlangt,electrischen stroom.Wan neer daarvoor gegronde redenen bestaan kan het met machtiging van Burgemeester en Wethouders de stroomlevering weigeren. Artikel 3. ach+°LteHo°™andï0minS der aanslujting wordt de verbruikerge- acht met de gemeente een overeenkomst van stroomlevering over- voo^den1?-! bGpa^nSen dezer verordening te hebben aangegaan illr Tan welke telkens stilzwijgend met eén arin™ verlengd indien niet uiterlijk een maand vóór den S.'laarVan d°Ur Sen schriftelijk oplegging Wordt de woning waarop zij betrekicing heeft voor ofinn-n Sov seheel 01rtrulm;iian is de overeenkomst ran schuld?gdpnhps'Wanaeer de ontruiminS aan Het G.E.B. ver schuldigde bedrag is voldaan. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met vprhnn'VAM o-p wonderlijke overeenkomsten tot stro^Ie?SingM sSen Artikel 4. deren ™as 5e1= aantal zijner lichtpunten niet vermeer- S°EhB®°f veraad®ri°nSSl°r'ierinstalll?iefbrengef ten nadat^et Artikel 5. behooL^e^gSsLlïeHlschïed? IoSrdta?nSlUltieidinS e" de M;i- O.E.B.,behoudens Se? èi^na"cpaaïde. r rekonlnS ^et on metsefwerlfv?.®ven^U0G:L daarmede gepaard gaand breek-,timmer- voï? 3 V°?r rekeninS van den verbruiker. meer dan 6 Mete^aansluï+i aai?sluiti5? op Gen ondergrondsch net der straat da!Lii?fi ng noodig, gemeten vanait den as i zuHen de meerdere kosten den verbruiker in re Bij lanslSt?^ iS hoeveelheid stroom te betrekken, der aansluitend v-Sen b°venSrondsch net dient het gedeelte d?or S ianwSf'h?? bTI"8??18 overeenkomstig de^Segl coeleï^en^e^da'^' st^JSp^S^an^nfe^^or- debScïkblreS d??diflt0rtellen te plootsenvoor zoover daardoor Been hinal£ oSdertindt? °n d° sero8eldo stroomlcvoring Art.6

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 7