Artikel 6. De electriciteitsmeter wordt door het Q,3*B.aangebracht,dat tevens de grootte van den meter bepar.lt In de gevallen,waarin meterhuur verschuldigd is,gaat deze in zoodra de meter geplaatst en aangesloten is en loopt van den eersten dag der maand tot den eersten dag der daarop volgende maand Bij plaatsing of wegneming wan don meter in den loop van den in het vorige lid bedoelden termijn,is de huur over een volle maand verschuldigd. Artikel 7. De Verbruikerdie tijdelijk geen electriciteit verlangt te gebruiken,is verplicht daarvan aan het G.E.B. schriftelijk aan gifte te doen. Bij verzuim dier aangifte blijft hij voor het verdere ge bruik en do huur van den meter aansprakelijk. Artikel 8. De verbruiker is verplicht,de aangebrachte toestellen tegen beschadiging te vrijwaren en te zorgen,dat de zegels,die op den meter en de andere toestellen zijn gelegd,niet worden geschonden. Alle schade toegebracht aan de aansluitleiding gelegen binnen het perceel van den verbruikerof aan oen dor daarop aangesloten toestellen,daaronder begrepen de kosten van vervanging,komt ten laste van don verbruiker. De verbruiker is verplichtonverwijld kennis te geven aan het G.E.B. van elk gebrek,dat hij aan de aansluitleiding of dc bijbehoorende toestellen ontdekt of veronderstelt aanwezig te zijn. Wanneer de verbruiker vermoedt,dat de aanwijzing van den motor onjuist is,kan hij deze/betaling van de hiermede gepaard gaande werkelijke kosten,met een minimum van 2.50,bij het G.E.B. op nieuw doen ijken.Blijktdat do aanwijzing van den meter meer dan 5 procent afwijkt,dan worden evcnbcdoclde kosten van onder zoek en zoo noodig die van de vervanging van den meter,den ver bruiker niet in rekening gobracht.Bij afwijking van hoogstens 5 procent wordt de meter geacht met voldoende juistheid aan te wijzen.Ingeval van verschil van moening tusschen G.E.B. en den verbruiker over de juistheid dor aanwijzing,beslissen Burgemees ter en Wethouders. Artikel 9. Wanneer de meter is verwijderd of deze is gebleken onjuist te hebben aangewezen,wordt het door den verbruiker verschuldigd be drag over den termijn,gedurende welke geen of eene onjuiste me ting hoeft plaats gehad,berekend door als maatstaf te nemen het gemiddelde verbruik gedurende de laatstvoorafgaande en de vallen de maand Is op de wijze als bedoeld in het voorgaande lid de berekening niet mogelijk,dan wordt het verschuldigde bedrag door Burgemees ter en Wethouders na verhoor van den verbruiker vastgesteld. Artikel 10. De aanleg dor huisinstallaties geschiedt geheel voor rekening van den verbruiker. Bij den aanleg moeten de door den Raad vastgestelde installa tievoorschriften worden in acht genomen. De geleiding mag niet in gebruik worden genomen dan na onder zoek en goedkeuring vanwege het G.E.B.,wolk onderzoek uiterlijk binnen een week na aanvraag moot plaats hebben. Het G.E.B. vordert voor onderzoek en controle van een geheel of gedeeltelijk nieuw gelegde huisleiding van den verbruiker bij vooruitbetaling naar gelang van de grootte der installatie.eene vergoeding ten bedrage van

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 9