Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEE L j roep ik U op tot het honden eener raadsver— gadering op Donderdag 31 October 1940,'s voormiddags uur. GROUW,25 October 1940. De Burgemeester, PUNTER VAR BEHARDELIRG: I. Rotulen. II. Mededeelingen. III. Voorloopige vaststelling der rekeningen over 1939. IV. Vaststelling van het bedrag der vergoeding aan de bijzondere scholen over 1 939. V. Voorstel tot verlenging eener overeenkomst inzake de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten. VI. Voorstel tot aankoop van een bleek je. O VII. Voorstel tot verkoop van een bouwterrein te Varga. VIII. Voorstel tot verlenging van den ontruimingstermijn van enkele onbewoonbaarverklaarde woningen. IX. Vaststelling eener precarioverordening. X. Verzoek van de Woningbouwvereniging "Idaarderadeel" om een voor schot voor woningbouw. XI. Wijziging der begrooting dienst 1940. XII. Voorstel tot reoganisatie van het armwezen: a.vaststelling eener verordening regelende het armwezen; b.vaststelling eener instructie voor den armmeester; c.vaststelling van de jaarwedde van den armmeester; d.eervol ontslag van armvoogden en secretarissen-boekhouders der burgerlijke armbesturen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 1