De Raad der gemeente Idaarderadeel; Besluit vast te stellen navolgende Verordening tot regeling van het ARMWEZEN in de gemeente Idaarderadeel. Artikel 1 In de gemeente Idaarderadeel Bestaan vijf burgerlijke armbesturen, welke de armenverzorging buiten de gestichten en de verzorging van ouden van dagen en hulpbehoevenden in gestichten ten doel hebben. Elk dezer burgerlijke armbesturen bestaat uit twee leden. Artikel 2. De burgerlijke armbesturen zijn gevestigd te: GROUW voor het dorp Grouw; WARGA voor het dorp Warga; WARTENA voor de dorpen Wartena en Warstiens; ROORDAHUIZUM voor het dorp Roordahuizum; IDAARD voor de dorpen Idaard,Aegum en Priens. Artikel 3. Er bestaat in de gemeente voorts eene instelling genaamd "Maatschap pelijk Hulpbetoon"waarvan het bestuur wordt gevormd door de beide leden van het burgerlijk armbestuur te Grouw,eén uit hun midden aan te wijzen lid van elk der overige burgerlijke armbesturen en een door Burgemeester en Wethouders uit hun midden aan te wijzen lid.Laatstge noemd lid is voorzitter van het bestuur. Onder het in dit en de volgende artikelen genoemd "bestuur" wordt verstaan het bestuur van Maatschappelijk Hulpbetoon,tenzij uitdrukke lijk anders is bepaald. Artikel 4. De leden der burgerlijke armbesturen worden door den Raad der gemeen te voor den tijd van twee jaren benoemd uit de meerderjarige ingezete nen. De leden moeten woonplaats hebben in het ressort van het betrokken armbestuur. Artikel 5. Bloedverwantschap of zwagerschap in den eersten of tweeden graad mag tusschen de leden van het burgerlijk armbestuur en tusschen die van het bestuur onderling niet bestaan. Het verbod,in het eerste lid bedoeld,houdt op door het overlijden van de vrouw die de zwagerschap veroorzaakte. Wie na zijne benoeming in den verboden graad van zwagerschap geraakt, behoeft voor den afloop van zijn zittingstijd niet af te treden. Artikel 6. Jaarlijks op 1 Januari treedt een lid van het burgerlijk armbestuur af,volgens door dit bestuur op te maken - en aan Burgemeester en Wet houders mede te deelen rooster. Voor de eerste maal geschiedt de samenstelling van den rooster bij loting. De aftredende is terstond weder benoembaar. Wie tusschentijds benoemd wordt,treedt af op het tijdstip waarop degeen,dien hij heeft opgevolgd had moeten aftreden. Voor elke benoeming zendt het betrokken armbestuur voor 1 November eene aanbeveling van twee benoembaren aan Burgemeester en Wethouders, om over te leggen aan den Raad. Burgemeester.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 11