Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd deze aanbeveling aan te vul len. Indien een armbestuur in gebreke blijft eene aanbeveling in te zenden,wordt deze door Burgemeester en Wethouders opgemaakt. Bij het tusschentijds ontstaan van een vacature wordt de in de vori ge alinea bedoelde aanbeveling ingezonden binnen een maand na het ont staan der vacature. De leden kunnen tusschentijds ontslag nemen.Het wordt door hen inge zonden aan den Raad.Zij blijven in functie totdat hunne opvolgers hunne benoeming hebben aangenomen en aanvaard. Artikel 7. De voorzitter houdt op deel uit te maken van het bestuur bij zijn aftreden als lid van het college van Burgemeester en Wethouders. Bij afwezigheid of ontstentenis van den voorzitter,wordt deze ver vangen door den ondervoorzitter,die door en uit het bestuur gekozen wordt Artikel 8. De voorzitter vormt met de te Grouw wonende leden het dagelijksch bestuur. Het dagelijksch bestuur is belast met de dagelijksche leiding van het rusthuis te Grouw. Artikel 9. Het bestuur wordt bijgestaan door: een armmeester,tevens secretaris-boekhouder der burgerlijke armbestu ren; een gehuwd paar,vader en moeder in het rusthuis te Grouw. Artikel 10. Leden van het burgerlijk armbestuur,het bestuur,de armmeester of de vader en moeder in het rusthuis mogen nóch direct noch indirect deel nemen aan onderhandsche pacht of huur van goederen of inkomsten,aan leveringen of aannemingen ten behoeve der instelling. Die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid,kan door den Raad worden geschorst en,na door Burgemeester en Wethouders in zijn belang te zijn gehoord of tot dat verhoor behoorlijk te zijn op geroepen, door den Raad op voorstel van Burgemeester en Wethouders uit zijn functie worden ontheven. Artikel 11 Het dagelijksch bestuur en het bestuur vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht,of wel,wanneer dat door twee leden wordt aangevraagd. De armmeester woont deze vergaderingen bij en heeft daarin een ad- viseerende stem.Hij voert het secretariaat der vergadering.Hem wordt gelegenheid gegeven de aanvragen tot steunverleening,welke hij bij het dagelijksch bestuur kan indienen,of de rapporten,welke hij naar aan leiding van aanvragen om steun heeft uitgebrachtmondeling toe te lichten. Artikel 12. De leden worden door den voorzitter ter vergadering opgeroepen,zoo mogelijk twee dagen tevoren. Artikel 13. De voorzitter ontvangt en opent alle aan het bestuur of het dage lijksch bestuur gerichte stukken en brengt die in de eerstvolgende vergadering ter tafel,waar zij behooren. Hij treedt in alle rechtsgedingen,de burgerlijke armbesturen of Maatschappelijk Hulpbetoon betreffende,namens deze als eischer of verweerder op. Artikel 14.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 13