In buitengewone gevallen echter van dringenden spoed,kan tot het doen van zoodanigen uitgaaf worden besloten,mits het daartoe te nemen besluit terstond aan den Gemeenteraad inzendende. De uitgaaf,door den Raad goedgekeurd,wordt aan de desbetreffende begrooting toegevoegd. !!et doe3\jan af- en overschrijving op de posten der begrooting wordt geen machtiging van den Gemeenteraad vereischt. ilc 01 29 b,iÏL?vf?SeS!erv.VOïrt de admini3tratie en hot geldelijk beheer van de a™bJsturon en van Maatschappelijk Hulpbetoon naar door en Wethouders te geven voorschriften. 1^.^1 alleen betalingen doen op bevelschriften,welke door den Srv0n lid van hot dagelijksch bestuur zijn onderteekend. trïepaaï ln 5eï voriS lid wordt afgeweken ten opzichte van o-o vanonderstanddaarvoor worden aan den armmeester gelden te le?^twoord?ivSm^ïSarelCt,Wa?rrn-,hi;i aan de hhtgerlijke armbesturen Vorantwoording moet doen op bedeelmgsstaten. ^i^^an^alle i1nkoms"ten en ui"tgaven der burgerlijke armbesturen wordt aan hetZbestuurinS 631 verantwoordinS gedaan over elk kalenderjaar noodige°bewi jsstukken?^Gn verantw00rdlnSen vergezeld gaan van de WethouI^S1tSeLfi;3n inSerJeht overeenkomstig de door Burgemeester en wethouders te geven voorschriften en vast te stellen modellen. .ue rekeningen worden door het bestuur onderzocht en na goedkeuring 1 jJ|®zonden met alle bescheiden aan Burgemeester en Wethouders,vóór voorrfanedeneRaad Wethouders dragen die rekeningen ter goedkeuring deHdaaï?na?nts1Ui^ Soodkeuring der rekeningen strekt,voor zoover goedgekeurde ontvangsten en uitgaven betreft,aan den arm- De ILfvf n/et betrokken burgerlijk armbestuur totontlasting ontlaster! S ^?/riTevSter °f een bu^rlijk armbestuur afzond?rlijk baar wordt geacht V00r geen gelijktijdige goedkeuring vat- óénaSxemnT"an?n^+ ™ordt>na onderzoek en goedkeuring door den Raad, bn-r*rpï???v S ie daarbl3 behoorende stukken en bescheiden aan de a* iD^e armbesturen teruggezonden;het andere exemplaar wordt bii de gemeenterekening gevoegd. p D1J WetbnSfSr verPdicht aan het bestuur en aan Burgemeester en zoo aan/e? d00r dat CollegG aan te wi^zan ambtenaar, zoo dikwijls dat gevorderd wordt,inzage in boeken en kas te geven. t, Artikel 30. weeLs uiLIwri^nnlf'P1'1^6! armbesturen en van het bestuur worden p-p 5 or hGn hevolen,waardoor het eindcijfer der begroo- kwafe? t?ouwaJ?fJWeZen be^°otingspost wordt overschreden of die te Kwader trouw zijn aangewezen op een postwaarmede de uitgaven niet ZTettZliT)en enzd? blijke,dat zij tot die uitgaven nieï Lbbln i^stflliSaansPr^elijh gesteld jegens de betrokken ?e Ultgaven niet door den Raad onder de uitgaven der instelling worden opgenomen en goedgekeurd. Artikel 31

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 21