Artikel 31 De burgerlijke armbesturen,het bestuur,de armmoester en de vader en moeder in het rusthuis zijn verplicht aan den Raad,Burgemeester en Wethouders en den Burgemeester alle gevraagde inlichtingen omtrent hetgeen tot hun taak behoort te verstrekken. Artikel 32. Het dagelijksch bestuur is verplicht ten minste twee maal per jaar bij den armmeester zijn financieel beheer te controloeren,boeken en kas op te nemen en hiervan proces-verbaal op te maken. Verplichting tot gelijke controle of opname hebben ook Burgemeester en Wethoudersbij opname door hen of door een door hen aangewezen ambtenaarwordt een afschrift van het proces-verbaal der opname ge zonden aan het bestuur. Slotbepaling. Het bestuur brengt jaarlijks in de maand Mei aan Burgemeester en Wethouders verslag uit omtrent de armenzorg in het vorig jaar en van zijne verrichtingen. Dit reglement treedt in werking op door Burgemeester en Wethouders te bepalen datum,op welken datum vervalt het reglement voor de Burger lijke Armbesturen in de gemeente Idaarderadeel. Aldus vastgesteld den 312121 October 1940. De Raad voornoemd, Voorzitter Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 23