Instructie voor den ARMMEESTER in de gemeente Idaarderadeel. Artikel 1 Onverminderd hetgeen reeds in de Verordening tot regeling van het Armwezen in de gemeente Idaarderadeel betreffende den Armmeester is bepaaldworden voor hem de volgende voorschriften en bepalingen vastgesteld. Artikel 2. De armmeester is tevens secretaris-boekhouder der burgerlijke arm besturen en staat zoowel deze als het bestuur van maatschappelijk hulpbetoon bij in alle aan deze besturen opgedragen werkzaamheden. Hij woont de vergaderingen van het bestuur en van het dagelijksch bestuur van maatschappelijk hulpbetoon bij en heeft daarin oeh adviseerende stem. Artikel 3. Hij teekent met den voorzitter alle stukken welke van het bestuur en van het dagelijksch bestuur uitgaan. Artikel 4. Het is hem verboden deel te nemen aan middellijke of onmiddellijke levering aan de burgerlijke armbesturen of maatschappelijk hulpbetoon, aan onderhandsche pacht of aanneming,handel te drijven,eenig beroep, bedrijfhandwerk of nering uit te oefenen of eene andere gesalarieer de betrekking te bekleeden of te gedoogen dat,zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders,door bij hem inwonende personen handel wordt gedreven of eenig beroep,bedrijf,handwerk of nering wordt uit geoefend. Artikel 5. Onverminderd de verplichting tot het aanhouden van de boeken en registerswelke hem door Burgemeester en Wethouders worden voorge schreven, is hij verplicht de volgende boeken en registers aan te leggen en dagelijks bij te houden: a. een kasboek waarin de ontvangsten en uitgaven worden geboekt; b. een register van bedeelden en verpleegden met aanteekening omtrent hun verdiensten,leefwijze,gezin enz.,en omtrent hetgeen,waarmede zij telkens worden bedeeld; O. een boek waarin aanteekening wordt gehouden van de ontvangen en uitgaande brieven en andere stukken. Artikel 6. Hij is belast met de invordering van alle inkomsten en het doen van alle uitgaven van de burgerlijke armbesturen. Hij betaalt niet dan op bevelschriften,die hetgeen te betalen is en de post der begrooting waaruit de betaling moet geschieden,vermelden en geteekend zijn door den voorzitter en een lid van het bestuur van maatschappelijk hulpbetoon. Deze bepaling geldt niet voor gelden welke moeten dienen tot uit reiking van ondersteuning. Artikel 7. Hij doet,zoo dikwijls Burgemeester en Wethouders dan wel het be stuur van maatschappelijk hulpbetoon dit noodig oordeelen,rekening en verantwoording onder overlegging van alle bewijsstukken en van de onderstandboekjes. Hij moet te allen tijde inzage geven van zijn boeken en kas aan den Burgemeester,aan Burgemeester en Wethouders of den door dezen aangewezen ambtenaar en aan het bestuur van maatschappelijk hulp betoon. Artikel 8. Hij houdt geen vaste zitdagen tot het ontvangen van aanvragen om onderstand,noch voor het verleenen of uitkeeren van onderstand;buiten gewone omstandigheden uitgezonderd doet hij geen andere bedeeling dan aan de woning van den arme. Aan eiken armlastige wordt een boekje uitgereikt waarin de armmees ter iedere bedeeling,hetzij in geld,hetzij in natura,aanteekent.a Deze boekjes.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 25