Deze boekjes worden,wanneer de bedeeling eindigt of wanneer een nieuw boekje wordt verstrekthetgeen ten minste eens in de twee jaren moet geschieden,ingeleverd bij het bestuur van maatschappelijk hulp betoon. Artikel 9. Hij behoeft verlof van den voorzitter van het bestuur van maat schappelijk hulpbetoon om langer dan een dag,van den Burgemeester om langer dan 5 dagen en van Burgemeester en Wethouders om langer dan 14 dagen buiten de gemeente te verblijven;van door den Burgemeester of door Burgemeester en Wethouders verleende verloven wordt onmiddellijk mededeeling gedaan aan het bestuur van maatschappelijk hulpbetoon. Artikel 10. Bij ongesteldheid,afwezigheid of ontstentenis van den armmeester wordt hij vervangen op de wijze door Burgemeester en Wethouders te bepalen,het bestuur van maatschappelijk hulpbetoon gehoord. Artikel 11. Bij schorsing,ontslag of overlijden van den armmeester worden door het bestuur van maatschappelijk hulpbetoon zijn boeken gesloten,zijn kas opgenomen en die boeken en kas bewaard totdat in den dienst is voorzien;van een en ander wordt proces-verbaal opgemaakt. Artikel 12. Hij dient den Burgemeester,Burgemeester en Wethouders,het bestuur van maatschappelijk hulpbetoon en de Burgerlijke Armbesturen van advies over alle zaken welke met het armwezen verband houden en is verplicht met Burgemeester en Wethouders en met het bestuur van maat schappelijk hulpbetoon te confereeren,zoo dikwijls hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 27