1 'ssE."*5,1E™is~ sar -ss ïssy-ss i-";f - trS| Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL. Punt III. Het door de Pinancieele Commissie uitgebrachte rapport luidt als volgt Aan den Raad der gemeente IDAARDERADEEL Mijne Heeren, De Pinancieele Commissie,in wier handen om advies zijn gesteld de verschillende rekeningen over 1939,heeft de eer U mede te deelen,dat geene der genoemde rekenin gen haar aanleiding heeit gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen. stelt derhalve Uwe vergadering voor, gemelde reke?* nmgen voorloopig vast te stellen zooals deze door Bur gemeester en Wethouders zijn aangeboden. GROUW,18 September 1940* De Pinancieele Commissie voornoemd, J.Stienstra. H.S.Boonstra. J.Joh.de Boer. V' Iïlg®volS® artikel 103,2e lid der L.O.wet 1920 moet iaarliiks voor 1 December worden vastgesteld: jaarlijks a,o?l?^raS waar°P de besturen der bijzondere scholen over het afgeloopen ;jaar aanspraak hebben; en Van de, ™lgens artikel 101,1e lid dier wet voor ver- goeddnS in aarmerkmg komende uitgaven. vo°r,bedoelde bedragen vast te stellen over- komstig de m het concept-besluit vermelde. V. Bij raadsbesluit van 26 Januari 1931 werd besloten tot het verpleSinJnvL0Ter^enk°mSt ïet de gemeente Leeuwarden voor de te Kt ïljders aan besmettelijke ziekten uit onze gemeen te in het door de gemeente Leeuwarden voor dit doel gestichte V1pp^fn^QSen eene jaarlijksche vergoeding van 214.-. e e overeenkomstwelke voor een tijdvak van 10 achtereenvol door de gemeente self niet valt te ienken.stelleS wljTïoor dl tl!avlk^ar?0%ë™vërflnge°n?n OTCreenlcomst een lango woning en winkel van adressant wordt aangelegd vrii van a6Waar°bedoeld deze,eigenaar van bedoeld pAnd blijft.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 3