Punt VII. Door R.G.de Jong,bouwkundige te Warga wordt aankoop ten name van den heer B.K.van den Berg to Roordahuizum gevraagd van een bouwterrein groot 372 M2,deel uitmakende van het ten Westen van de Nieuweweg te Warga gelegen complex bouwterreinen. Se koopprijs van dit terrein bedraagt 2.50 per -M2. Waar het de bedoeling van kooper is,ter plaatse eene bij de omgeving passende woning te bouwen,stellen wij U voor te beslui ten, het aangevraagde terrein aan adressant in koop af te staan tegen een koopprijs van 2.50 per IvI2,onder de navolgende voor waarden: 1o.dat de juiste grootte van het gekochte bij nadere opmeting door den gemeentea^hitect zal worden bepaald 2o.dat de koopprijs voor of bij de overdracht van het gekochte moet worden betaald; 3o.dat de op de overdracht vallende kosten komen ten laste van den kooper; 4o. dat de verkoop geschiedt behoudens den kooper ingevolge artikel 1506 van het Burgerlijk Wetboek te verleenen vrij stelling. VIII. In verband met de stagnatie in den bouw van nieuwe arbeiders woningen is het noodzakelijk,de ontruimingstermijn van een 12tal bij raadsbesluiten van 30 Mei en 10 October 1938 onbewoon- baarverklaarde woningen te Warga en te Roordahuizum,welke 12 Novem ber a.s.aflooptte verlengen. Teneinde de verschillende ontruimingstermijnen der in de ge meente aanwezige onbewoonbaarverklaarde woningen op eenzelfde tijdstip te doen afloopen, stellen wij U voor de ontruimingster- mijn van bovenbedoelde 12 woningen te verlengen tot 12 Mei 1941 IX. De bij raadsbesluit van 21 November 1938 vastgestelde preca- ri over ordening werd bij Kon.besluit van 17 Februari 1940,no.17 slechts een jaar goedgekeurd. Wij stellen IJ voor de verordening onveranderd oonieuw vast te stellen. X. Bij raadsbesluit van 1 April 1940 werden aan de woningbouw- vereeniging "Idaarderadeel!' ten behoeve van den bouw van 34 arbeiderswoningen in de verschillende dorpen,voorschotten toe- gekend tot een totaal bedrag van 107900.- onder voorwaarde, dat door het Rijk aan de gemeente een gelijk bedrag zou worden voorgeschoten. De bij het Rijk ingediende aanvraag ter verkrijging van dit voorschot,is als gevolg van de sindsdien ingetreden bijzondere omstandigheden,vervallen werklaard Om tot nieuwbouw,waaraan in onze gemeente zoo groote behoef te bestaat,te komen,moeten nieuwe bouwplannen worden ingediend. Het bestuur van genoemde bouwvereeniging is daartoe thans overgegaan door het aanvragen van grond- en bouwvoorschotten ten behoeve van den bouw van 12 arbciderswoningon te Grouw en - 6 te Warga,tot een totaalbedrag van >ordt in den Raad medggg^ Waar voor ate toekenning dezer voorschotten dezelfde motieven doch in sterkere mate - gelden als voor de op 1 April jl. ver leende stellen wij u voor: a.in te trokken het bovenbedoeld raadsbesluit van 1 April jl. b.de thans door de Woningbouwveroeniging"Idaardoradeolt' aange vraagde voorschotten te verleenen onder de daarvoor geldende algemeone voorwaarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 5