S°beïaet?r Punt XII. De beoordeeling der aanvragen om ondersteuning döor de on derscheidene burgerlijke armbesturen naar verschillenden maatstaf en de onvoldoende toepassing der wettelijke voor- schriften inzake armenverschuiving,verhaal van onderstandenzs heeft reeds eonige jaren de gedachte levendig gehouden aan centralisatie van het armwezen dezer gemeentedoch verschil lende omstandigheden werkten er toe mede,dat de uitwerking dier gedachte tot heden achterwege bleef. Sen der oorzaken waardoor de reorganisatie steeds opnieuw werd uitgesteld,vloeide voort uit den financieelen band welke bestaat tusschen de burgerlijke armbesturen te GROOT,ROORDA- HUIZUM en WARTENA ccnerzijds en de Kerkvoogdijen ter plaatse anderzijdstengevolge waarvan genoemde kerkvoogdijen verplicht zijn tot uitkeering aan de armbesturen eener jaarlijksche sub sidie van respectievelijk 807.81,/ 820 en 100.-. Waarzooals uït don aanhef"van ons voorstel blijkt,de reor ganisatiegedachte niet was ontsproten aan den drang naar be zuiniging op de uitgaven van het armwezen,daar lag het voor de hand,dat het verlies der kerkelijke subsidiën als gevolg van de tot stand te brengen reorganisatiemoest worden ver meden. Bij het,zonder meer,in het leven roepen eener,in vele ge meenten reeds jaren bestaande,instelling van Maatschappelijk Hulpbetoon,was naar onze meening hettgevaar voor een geheel of gedeeltelijk verlies dier subsidiën niet denkbeeldig,zoodat ter bereiking van het gestelde doel,de medewerking van alle drie genoemde kerkvoogdijen noodig was. Dientengevolge werd als proef een beroep gedaan op de wel willende medewerking van een der colleges van kerkvoogden en werden met dit college besprekingen gevoerd over heta angaan van een nieuw contract waarin de betaling van een jaarlijksch subsidie tot nagenoeg eenzelfde bedrag als thans verschuldigd, zou worden vastgelegd.De betrokken kerkvoogdij bleek evenwel tot de gevraagde medewerking niet bereid,waarom een beroep op de medewerking der beide andere kerkvoogdijen achterwege bleef en eene oplossing werd gezocht in oen weliswaar door ons min der gowenschten doch niettemin tot het gestelde doel leidenden vorm. In den door ons gekozen vorm blijven de bestaande burger lijke armbesturen voortbestaan,terwijl uit hun midden het be stuur van Maatschappelijk Hulpbetoon wordt gekozen. de ,metZLgangS?anSf Januarf geven. rlCnCGd 213n'tot 8roote »ilijkheden aanleiding zal De voorgestelde reorganisatie zal aanstelling van een arm en°deein°fu£2tieafi 46 thfS zittinS hebbende armvoogden hebtent funotle zlJnde seorotarissen-boekhouders tengevolge wij uter ras?ste??wVa^rd0nin? blende hot armwezen bieden armmeosterT^ e°n° ^structie voor den te benoemen >ir^vv^0^fGnSnd0Z? i^'kFuctie is de armmeester tevens secretarie hot financieel bohoo^dio^ïnstolïïn1'' Z°°?at hi' z0°wel met Door

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 7