Door ons is nagegaan,wcIke jaarwedde aan don te bonoenen arm- meester moot voordon toegekend.Aan de hand van de bij verschil lende gemeentebesturen ingewonnen inlichtingen en in aanmer king nemende de voor eene goede vervulling der betrekking aan dezen functionnaris te stellen eischen.meenen wij U te moeten voorstellen,öe^oelde jaarwedde te bepalen op 1700.- tot 2000.- met; éenjaarli jksche verhoogingen van 1 00.benevens een rijwieltoelage van 25,- per jaar. GROUW,25 October 1940. Burgemeester IDAARDERADEEI Burgemeester. /fècretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 9