VII VIII Aan Heeren leden van den Raad der gemeente I D A A RDE R A D E E I Hierbij roep ik U op tot het houden eener raads vergadering op Maandag 25 November 1940,'s voormid dags 9^ uur. GR0UW,20 November 1940. De Burgemeester PUNTEN VAN BEHANDELING I. Notulen. II. Mededeelingen. III. Benoeming leden der Damescommissiën. IV. Benoeming leden der Commissiën tot wering van schoolverzuim. V. Aanbieding der begrootingen voor 1941. VI. Voorstel tot het aangaan van tijdelijke kasgeldleeningen. Verzoek van J.Veenstra te Grouw om eene tegemoetkoming ingevol ge art.13 der 1.0,wet 1920. Vaststelling eener verordening inzake het bewaren,enz.van afvallen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 1