Aan Heerem Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEI Punt III. Door de Damescommissiën worden aanbevolen: te GROUW: Mevr.P.Schoustra-Kiestra aldaar* per.aftr.); WARGA: I.Dokter-Visbeek aldaar WARIENA: G.Jonker-Andringa aldaar )en ROORDAHUIZUM: G.Wiersma-Statema aldaar 11 IV. Wegens periodieke aftreding op 1 Januari a.s. worden ter herbenoeming aanbevolen: te GROUW: J.Scheffer aldaar; WARGA: K.de Vries aldaar en ROORDAHUIZUM:K.de Groot te Priens,terwijl ter benoeming in de vacature Sj.Sijtema te Idaard worden aanbevolen: 1 .H.Oosthoek te Idaard; 2.Tj.Tuinstra VII. Door Jan Veenstra,arbeider,wonende te Grouw wordt verzocht, hem,ingevolge art.13 der L.O.wet 1920 te willen vergoeden de' kosten ad 82.80,verbonden aan het vervoer per autobus van zijn pleegkind Roelof de Groot naar de bijzondere lagere school te Akkrum. Waar bijzondere omstandigheden er toe hebben geleid,dat be doeld kind eenigen tijd leerling der o.l.school te Gróuw is geweest,meenen wij U te moeten voorstellen,aan adressant te rekenen vanaf 1 November j.l. eene tegemoetkoming toe te ken nen van 30.- per jaar,zijnde dit bedrag gelijk aan de kos ten van een schoolspoorkaart 3e klas Grouw-Akkrum. Gezien de minder gunstige veevoederpositie waarin ons land oor de oorlogsomstandigheden is komen te verkeeren is het noodzakelijk gebleken maatregelen te treffen om de'voor'vee voeder geschikte afvallen zoo intensief en economisch moge- ijk in te zamelen en te verwerken. VIII.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 3