raafroiae^voLtlIt?Sffllddelen'':hljtSeen tot «vallenbosluit 1940 I minderd hel telaaldek??™!^ohtenl3^^1"1® fe°ft moet a°zo, onver- lijk en onvermengd met indfrf loSwerpen ^£^^n«B,,et>?fiondel> lijk afleveren of doen aflovn^n +ow' i? stoffen,zoo spoedig moge- Wethouders daarvoor aangewezen? Plaatse,door Burgemeester en De Secretaries voornoG De RAAD der gemeente IDAARDERADEE1 BESLUIT vast te stellen navolgende Verordening betreffende het bewaren en ter beschikking stellen van afvallen van levensmiddelen en het ter beschikking stellen van dierlijke afvallen en van cadavers van honden en katten. Artikel 1 Jn &eze verordening wordt verstaan onder: a£vall®n"hetgeen het Afvallenbesluit 1940 II verstaat onder vleeschafvallen,afvallen van wild en gevogelte vischafvallen eenderen,ondeugdelijke vleeschwaren en doodgeboren dieren. Artikel 2. van'het^fTOnfnbeSlufttkiS V* levensmiadelen.die krachtons art.2 Artikel 5. moetditzoo spoedigCmogelijk^teinlaatGen kat ter beschikking heeft daarvoor a^gewfzen Ifrtvor™ Sftse,doorBurgemeester en Wethouders Of personen foor Burgemeester fn'Lrtn?^1 ran 1° diensten.lichamen deze cadavers aangewezen^doen a?leverfnfrS V°°r d° lazaae1^ van Artikel 4. Artikel 5 aallenbesluit^^O1?! strafbaar"'gestelde'aï*?£b0sluit 1 940 I en het Af- overigens daarmede belaste ambteS?en fL worden, behalve de Hoofd van dienst en de Gomeentearchitect?^020*1 Keurinêsveearts, Artikel 6. ezo verordening treedt in werking op den dag harer afkondiging. GROW, 25 November 1940. De Voorzitter,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 7