Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADSEl Hierkij roep ik U op tot het houden eener raads vergadering op Maandag 30 December 1940,'s voormiddags 10 uur. GROUW,23 December 1940. De Burgemeester Punten van behandeling: I. Notulen. II. Mededeelingen. III. Benoeming van een onderwijzeres in de handwerken ar an de u.l.o.school te Grouw. IV. Verzoek van F.Tj.Kampen te Wartena om eene tegemoetkoming ingevolge art.13 der L.O.wet 1920. V. Voorstel tot wijziging van de verordening tot regeling varï het armwezen. VI. Voorstel tot vaststelling eener kinderbijslagverordening. VII, Behandeling der begrootingen voor 1 941 VIII. Vaststelling verordening tot heffing van opcenten op de Ge meente fonds be lasting.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 1