Door do vcrschillendo organisaties wordt op het wegnemen van de hierin gelegen onbillijkheid aangedrongen,terwijl door de Verecniging van Ned.Gemeenten.in overleg met het Centraal Orgaan voor personeelsaangelegenheden en met instemming van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken,oene daaftoe strekkende verordening is ontworpen. Het is op grond van vorenstaandedat wij U voorstellen bijgevoegde verordening,weIko met betrekking tot den kinder bijslag aan het geheele personeel gelijke rechten toekent, vast te stellen. Do gemeenteveldwachters zijn van deze regeling uitgesloten, omdat voor dezen reeds eene goedgekeurde regeling bestaat. Punt VII. Bij het verzenden der raadsagenda was het rapport der Pinan- cieele Commissie nog niet ontvangen,doordat het gereed maken der begrooting dit jaar een week langer op zich heeft laten wachten dan waarop was gerekend en,met het oog op de a,s, w Kerstdagen,eene vroegtijdige verzending der raadsagenda gewenscht was. Mocht het rapport daartoe aanleiding geven,dan zal dit worden nagezonden. VIII; De verordening tot heffing van 75 opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting moet telken^jare opnieuw worden vastgesteld,omdat dit maximum-aantal opcenten slechts mag worden geheven,indien dit voor het sluitend maken der begroo ting noodzakelijk is. Hoewel do gemeontefondsbelasting waarschijnlijk met ingang van 1 Januari 1941 wordt afgeschaft,lijkt het ons toch ge-* wenscht bovengenoemde verordening,in afwachting van de tot standkoming ccncr nadere regeling der belastinguitkeeringen aan de gemeenten,opnieuw vastte stellen. Wij stellen U voer daartoe' te besluiten. GROUW,23 December 1940. Burgemeester en Wethouders van IDAARDERADEBI Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 7