gSSSS 1.53 per ÏÏ1 danVnïef ohde^dfbeogen^rlachtwet^viel.Pe Paohtkamer teH?te?ir—éïilka?n onze bedoeling,de bermen voor onbe^aal- Aan Heeren leden van den Raad der ge meente I DAARBERABhEli t n wpt 1920 hebben de besturen der bijzondere Punt III. Ingevolge de 1.0.wet i 9^u neD.ei op-de gemeentebe- l6«f sfhlen U mitsdien voor,aan Je Pesture^ee^oniere Sch°~ len voor 1941 de navolgende voorschotten te verlee R.K.School te Warga 43 x .53 - 433.f3 Bijz. te Wartena 37.12 x 11.53 - 43u.yy IV. Be buitengewone omstandigheden moeii-ngeneder°armbesturen ondersteuningen noodzalL*ootdfïmbesturen te lro?SiezSmWtneSaleSI ?oor 1940 geraamde subsidiën ontoerei- Overeenkomstig hun versoek stellen wij^voor.de -bsWiënjan genoemde armbesturen over 1940 me 5rleenen tot af- en over- 300.- te verhoogen en machtiging te veneen schrijving den tijd te verpachten,dooh na voren™™e"®k7ondlr hft groot het ons,mede met het oog op de J gewensoht de bermen aantal pachters pleegt vooiw te komen,meer gewenbtuu VOSïj5sSneneüVvoS:onesntot verpachting van bovenbedoeld gras- gewas aan de in de concept-besluiten vermelde pachters en ond de daarin opgenomen voorwaarden te machtigen. n. De 30 September 1925 met de II.F.te 3®fSum gesloten overeen komstig inzake de vernietiging van cadaversslaohtafvallen e door middel van den destructor te Bergum,vervalt 14 April ^4 Overeenkomstig het advies van de Vereemging van Ked.Semeenten stellen wij U voor,deze overeenkomst te verlengen tot en met 31 December 1942 onder bepaling,dat art^®L1.1 eiSloitItie"zond2v de woorden:"normaal rendement"wordt gelezen, exploitatie zonae_ verlies" vtt In Uwe vergadering van 19 Februari 1940 werd besloten tot aan koop van een bouwterrein voor een nieuw te stichten gemeentehuis aan den Stationsweg te Grouw,van de Gereformeerde Kerk te Grou ^ïhT^dé plannen voor den bouw van een nieuw gemeentehuis een vasten vorm hebben aangenomen,blijkt,dat het ter v een beter en mooier geheel zeer gewenscht ij dat de Se®®®n£f t beschikking verkrijgt over de geheele hreedte van ^t "ber pl;a|^ gelegen terrein.Aanvankslijk lag het m de bedoeling van den v keraad van genoemde gemeente,dit resteerende terrein e e men voor een later te bouwen pastoriedoch na bespreking verklaar de de Kerkeraad zich bereid,het noodig geachte terrein aan de gemeente in koop af te staan tegen een prijs van 3.- per M

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 3