SSr4S.f ran een ES i o t^ nAM -forrpi n voor clon bouw van oon Westzijde ,de heer ®-p°®^'®®£d n aanrekocht welk terrein onder ee^bepaalde1 voorwaarde ,voor 1 .- per M2 in koop i| Indien de Raad zich ek dubbele 6 woning te bouwen ter huis vesting^van'dS'gesinnen. van den oonoierge en den gem.veldwachter. In verband met vorenstaande stellen wij b voor. 10.ran de Gereformeerde Kerk ie Grouw/Irnsum aan te den Stationsweg gelegen bouwterrein deel uitmakende t dastrale perceel gemeente Grouw,sectie A.no 151;1 ter grcctra lo^ran^S^Post^le^rouw^aan^te^oopen'het Noord-Oostelijke f te van het kadastrale perceel gemeente Grouw sectie^ .n ter grootte van 256 M tegen een koopprijs van P Qver onder voorwaardedat de gemeente zick verbin nieuw» haar terrein in Vfestelijke richting door te trekken tot Se nieuw- grensscheiding tusschen het terrein van gemeente en vorkooper, zoodra op het terrein van verkooper 6 of meer woningen zign zullen worden gebouwd. VI11 van MÏT^nr?O2naIie?dIrsw?Sïïfn0ete" Gro|w°Sn boSwïe^lIn iHet°bouwterrein maakt^eel^uit^van het^kadastrale perceel ge - meente Grouw,sectie A.no.2723 en is gelegen aan de f®Pr°3®c~ teerde verbindingsstraat met de in de toekomst gedachte kade aan het nieuw te maken scheepvaartkanaal. „ow^'r Het ligt in onze bedoeling,deze straat voorloopig met verder aan te leggen dan tot de Zuidelijke grens van het te verknopen gedeel en In aanmerking r. mende den prijs van aldaa:r reeds''Prkocht bouw- terrein,stellen wij U voor het aangevraagde terrein aan adressant, te verkoopen tegen een prijs van 2.50 per «12. IX. De bestaande heffing eener vermakelijkheidsbelasting is door de verschillende ijsclubs steeds als een voor hen onbillijke heffing gevoeld.Dit komt doordat ontegenzeggelijk het karakter van een iisclub verschilt met dat van andere vereenigingen^en Wol m eerste plaatsdoordat zij een groot bedrag hunner inkomsten moe ten besteden aan de betaling van werkloonen(gemiddeld 32 /o der contributie) en in de tweede plaats omdat de wintersport in Qen zeer wisselvallig jaargetijde wordt geoefend wat tengevolge heex., dat meermalen groote uitgaven voor het in orde brengen der banen worden gedaan zonder dat de verwachte inkomsten als gevol*van plotseling ingevallen dooi,in de kas vloeien.Ook hebben deze ver eenigingen te kampen met belangrijke uitgaven voor materialen. Waar door de ten behoeve van de ijsclubs verrichte werkzaamheden, meer dan door die voor eenige andere vereoniging verricht,de werkloosheid in meerdere of mindere mate wordt bestreden,meonen wij dat er aanleiding bestaat de heffing der vermakelijkheidsbe lasting van de contributie der leden van de ijsclubs te beperken tot 50 en stellen wij U voor,de desbetreffende verordening te wijzigen als in het bij de raadsstukken gevoqgie concept-besluit is aangegeven. Punt X. i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 5