'Cj Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente Idaarderadeel Hierbij roep ik U op tot het houden eener raads vergadering op Maandag 21 April 1941,des voormid dags 9"2 nur. G-rouw, 1 5 April 1941 De Burgemeester van Idaarderadeel, PUNTER VAN BEHANDELING I. Notulen. II. Mededeelingen. III. Benoeming van een lid der Commissie tot wering van schoolverzuim te Roordahuizum IV. Benoeming van leden der Burgerlijke Armbesturen. V. Benoeming van een armmeester. VI. Verzoek van het Burgerlijk Armbestuur te Wartena om machtiging tot af- en overschrijving. VII. Circulaire inzake extra-steunverleening aan werkloozen. B-steun) VIII, Voorstel tot het aangaan eener nieuwe gemeenschappelij ke onderwijsregeling met de gemeente Leeuwarden. IX. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit tot aan koop van grond voor vergrooting van de speelplaats dpr o.l.school te Warga. X. Voorstel tot verlenging van den ontruimingstermijn van verschillende onbewoonbaarverklaarde woningen. XI. Verzoek van de N,V.Halbertsma's Eabrieken voor Houtbe werking te Grouw om aankoop van een gedeelte water van "de Baai". XII. Voorstel tot wijziging van de voorwaarden tot onttrek king van een gedeelte van het voetpad naar de Bird aan het algemeen verkeer. XIII. Voorstel tot wijziging der Precarioverordening. XIV. Wijziging der begrootingen dienst 1940 en 1941. XV. Vaststelling van het per leerling beschikbaar te stellen bedrags voor vakondeI-wijzers voor lichamelijke oefening. XVI. Voorstel tot verhooging van het uurloon der losse werklieden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 1