Punt VIII. Bij raadsbesluit van 10 Maart 1924 werd met de gemeente Leeuwarden eene gemeenschappelijke regeling aangegaan in zake de toelating van kinderen uit deze gemeente tot onenbare scholen dier gemeente. a-s In de daarvoor aan de gemeente Leeuwarden verschuldi0de vergoeding was niet begrepen een evenredig aandeel in de kosten van vakonderwijzersgebouwen en terreinen. Het gemeentebestuur van Leeuwarden,van meening dat er geen voldoende argumenten zijn aan te voeren op grond waarvan voor de buitenleerlingen die de openbare scholen bezoeken, eene lagere bijdrage verschuldigd, is dan voor hen die schoolgaan op de bijzondere scholen, verzoekt de bestaande regeling met ingang van 1 September a.s. in te trekken en eene nieuwe regeling aan te gaan waarin de zelfde maatstaf, als voor de berekening voor het bezoeken der bijzondere scholen geldt, wordt aangenomen. De billijkheid van dit verzoek erkennende, stellen wio U voor dienovereenkomstig te besluiten. n xx Bii besluit van 17 Juni 1940 werd besloten van Kerkvuog- den der Ned.^erv.Gemeente te Warga aan te koopen, een strook grond ter grootte van 160 M2 ter vergrooting van de speelplaats der o.l.school aldaar, tegen een koopprijs VanThans4bliikt, dat niet tot aankoop van bedoelden strook grond doch tot afkoop van een daarop gevestigde grondrente had moeten zijn"be~sloten. Het bedrag van dezen afkoop is gelijk aan dat van bovengenoemden ankoop. Wii stellen IJ voor te besluiten. a. tot intrekking van bovenbedoeld besluit tot aanioop- b. tot afkoop van bedoelde grondrerte. x De in deze gemeente heerschende woningnood, welke nog toeneem? door de moeilijkheden die eene verruiming van de_ woningmarkt door nieuwbouw in den weg staan, heelt tot ge volgT^lat ten behoeve van een 42-tal onbew°°2^^klaar- de woningen te Grouw en Warga, waarvan de o^^^SSter miin 12 Mei a.s. eindigt, noodgedwongen opnieuw tot ver lenging van dezen termijn moet worden beslote^* VVpn re- De woningen zijn vermeld op een bi3 c.e raadss U voor, de ontruimingstermijn dezer wonin- gen met een jaar te verlengen. XI. Boor de H.V.Halbertsma' s Fabriek,en voor te Grouw, wordt, ten behoeve van de uitbreiding harer toiek verzocht haar in koop af te staan een gedeelte water van het vaarwater de Grou ^^A^art 1936 inmêrfpachteSfgestaanrgede ate ?an het vaarwater "de Baai" terB°ePoSaM?eShI?lPdaI ^plaatse een fabrieksgebouw zal verrijzen maakt verkoop - m pl^a S erfnacht - van het aangevraagde gewenscht. Waar wij van meening zijn, dat geen algemeene „iLi sonde?? belangen zich tegen dezen verkoop verzet ten, st,el- len wii U voor, tot verkoop tegen een prios van per M2 onder dé in het concept-besluit opgenomen voorwaar den, te besluiten. xii.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 5