Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL, Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsverga dering op Maandag 30 Juni 1941 >des voormiddags 9]? uur. Grouw,24 Juni 1941. De Burgemeester """nn Ii Notulen. II. Mededeelingen. III. Verzoeken om vergoeding ingevolge art. 13 der L.O.wet 1920., IV. Verzoek van J.G. Duiker te Grouw om aankoop van het voor malige waaggebouw. V. Verzoek van B.H.Braam te Grouw om verlaging van vergun ningsrecht. VI. Verzoek van de slagersvereeniging U.R.B.I. om aanvulling van de winkelsluitingsverordening. VII. Voorstel tot onderhandsche aanbesteding van: a. den bouw van 2 dienstwoningen; b. den aanleg van een nieuw gedeelte straat met riolee- VIII. Schrijven van Gedeputeerde Staten over kinder- en duurte- bijslag. IX. Voorstel inzake toetreding tot het Centraal Georganiseerd Overleg. X. Wijziging der begrootingen dienst 1940 en 1941. PUNTEN VAN BEHANDELING: ring en de demping van een sloot langs den wandelweg te Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 1