aan de burgemeesters,secretarissen en ontvangers overeen komstig de voor het overige geineentepersoneel in Uwe verga deringen van 30 December 1940 en 10 Maart 1941 vastgestelde regeling,met dien verstande,dat laatstbedoelde regeling voor- het recht op kinderbijslag den leeftijd der kinderen stelt op 18 jaar en de inwerkingtreding der regeling met terug werkende kracht bepaald op 1 december 1940,terwijl het voor stel van Gedeputeerde Staten dezen leeftijd stelt op 15 jaar en de inwerkingtreding op 1 Juli 1941. Voor deze gemeente heeft het voorstel slechts practische waarde voor den gemeenteontvangerdie bij de totstandkoming daarvan een kinderbijslag van 75.- per jaar zal genieten. Wij stellen U voor Gedeputeerde Staten te berichten,dat de Raad zich met het voorstel kan vereenigen indien dit zoo danig wordt gewijzigd,dat het gelijk is aan de voor het overige gemeentepersoneel geldende regeling. Punt IX Reeds sedert een aantal jaren bestaat tusschen de gemeen ten van 40000 en meer inwoners eene gemeenschappelijke rege ling inzake de behandeling van gemeentelijke personeelsaan gelegenheden. De mogelijkheid van toetreding tot deze rege ling is thans voor alle gemeenten geopend. Toetreding tot de regeling heeft tengevolgedat het Cen traal Overleg in de plaats treedt van het plaatselijk ge organiseerd overleg. Waar het georganiseerd overleg zich plaatselijk telkens voor behandeling van gelijke of gelijksoortige personeels aangelegenheden ziet gesteld,ligt het voor de hand,dat eene centralisatie van dit overleg vele voordeelen biedt. De besturen van de vier in het Centraal Overleg der samen werkende gemeenten vertegenwoordigende Centrales van Over- heispersoneel verzoeken daarom de toetreding der gemeente te willen bevorderen. Waar ook wij aan een beter georienteerd en met meer erva ring toegerust Centraal Overleg de voorkeur geven boven een plaatselijk georganiseerd overleg,stellen wij U voor tot toetreding te besluiten. 0/1 T Grouw,24 Juni 1941. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel De Secretaris, De Burgemeester,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 11