V Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente ILAARDERADEBL. Punt III a. Door Hauke de Vries,veehouder te Grouw (Bird) wordt ver zocht ingevolge art.13 der L.O.wet 1920 uit de gemeentekas b te mogen ontvangen: a. eene vergoeding tot een bedrag van 222.46 per jaar, zijnde dit bedrag de kosten van het vervoer per taxi van zijne kinderen Haring en Anne naar de bijzondere lagere school te Akkrum; b. een evenredig deel van de bijdrage welke de gemeente ver leend in de kosten van het vervoer per motorboot van schoolkinderen uit de Bird,Syteburen en het Laagland naar Grouw. Bij verschillende raadsbesluiten is,ten behoeve van te Grouw wonende kinderen die dezelfde school bezoeken,eene tegemoetkoming toegekend gelijk aan het bedrag der kosten van een schoolspoorkaart 3e klasse Grouw-Akkrum.Voor twee kinderen uit hetzelfde gezin bedragen deze kosten 50c- per jaar. Met betrekking tot het sub b gevraagde meenen wij te moe ten opmerken,dat niet afzonderlijk aan elk der ouders van de daar bedoelde kinderen eene bijdrage wordt verleend, doch dat deze bijdrage is toegekend aan de gezamenlijke ouders,waartoe ook adressant moet worden gerekend te be- hooren,zoodat aan dit gedeelte van het verzoek reeds is voldaan. Wij stellen U mitsdien voor,aan adressant ten behoeve van het bezoeken der bijzondere lagere school te Akkrum door beide bovengenoemde kinderen en voor den duur van hun leer plicht, eene tegemoetkoming toe te kennen van 50.- per jaar,te rekenen vanaf den dag waarop het verzoek is inge komen. b. Door Minze van der Sluis,arbeider te Grouw (Laagland) wordt verzocht hem,ingevolge art.13 der L.O.wet 1920,uit de ge meentekas te willen vergoeden de kosten van onderhoud van een rijwiel,hetwelk door zijn dochtertje JANTJE wordt ge bruikt voor het bezoeken der bijz.lagere school te Wartena.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 3