V In overeenstemming met vroeger besluiten op soortgelijke verzoeken stellen wij IJ voor aan adressantten behoeve van het bezoeken der bijzondere lagere school te Wartena door bovengenoemd kind en voor den duur van haar leerplicht,eene tegemoetkoming toe te kennen van 10.- per jaar,te rekenen vanaf den datum waarop het verzoek is ingekomen. Punt IV Door J.G.Duiker te Grouw wordt verzocht hem,ten behoeve van het vracht- en beurtdienstbedrijfyte willen verkoopen het voormalige oude waaggebouw aldaarwaarin thans enkele gemeentediensten zijn gevestigd benevens een cel en een \w bewaarplaats voor den brandspuit. Bij Uw besluit van 25 Juli 1938 werd reeds besloten het in koop gevraagde gebouw te amoveeren.Dat aan dit besluit nog geen uitvoering werd gegeven,vindt zijn oorzaak in de sindsdien opgekomen behoefte aan kantoorruimte voor gemeen telijke diensten.Zoodra het nieuwe gemeentehuis gereed is, zullen deze diensten daarheen worden overgebracht. De redenen welke U in 1938 tot amoveering deden besluiten, bestaan thans nog evenzeerwaarom wij U voorstellen afwij zend op het verzoek te beschikken. Punt V De verwachting,dat de omzet van sterken drank,als gevolg van de rantsoeneeringsmaatregelen,over het vergunnings jaar 1941/42 lager zal zijn dan de omzet over 1940/41 - waarnaar de aanslag in het vergunningsrecht is berekend - heeft B.H. Braam, caféhouder te Grouw aanleiding gegeven een verzoek _-.n te dienen tot verlaging van zijn vergunningsrecht met 50/. Het vergunningsrechtdat wordt berekend naar de huurwaar de welke het perceel in verband met den omzet van sterken drank heeftbedraagt voor adressants vergunningsbedrijf geschat op een huurwaarde van 250.-,/ 62.50,terwijl het wettelijk minimumvergunningsrecht 40.- bedraagt.Hieruit volgt reeds,dat eene verlaging met 50$,als door adressant gevraagd,uitgesloten is. Afgescheiden van de vraag,of het wettelijk wel juist zou zijn,zulk een onzekeren factor als de te verwachten omzet van sterken drank is,als basis voor de schatting van de huurwaarde te nemen,meenen wij dat,zelfs bij den te Verwachten

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 5