verwachten verlaagden omzet,de schatting van de huurwaarde van adressants perceel reeds dermate laag is,dat deze voor verdere verlaging niet in aanmerking kan komen. Wij stellen U mitsdien voor afwijzend op het verzoek te beschikken. Punt VI Mede in verband met de bij het Werktijdenbesluit opgelegde verplichting tot het verleenen van een vrijen middag aan het personeel der slagerijen,verzoekt het bestuur der Slagers- vereeniging U.R.B.I. te bepalen,dat slagerswinkels gesloten moeten zijn des Donderdagsnamiddags vanaf 1 uur. Waar ons bleek,dat enkele slagers de voorkeur gaven aan een sluiting op Maandagmiddag,is met adressant nader over leg gepleegd waarbij bleek,dat een sluiting op Maandag - in plaats van op Donderdagnamiddag de instemming van het bestuur had. Voorts werd bij raadsbesluit van 5 September 1939 beslo ten tot wijziging van de dagen waarop de kermis te Grouw zal worden gehouden.Eene met den Kermis-Zondag verband hou dende bepaling der winkelsluitingsverordening behoort daar mede nog in overeenstemming te worden gebracht. In verband met vorenstaande stellen wij U voor,de winkel sluitingsverordening aan te vullen en te wi jzigen alsvolgt Na artikel 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd luidende; "Artikel 4a. Het is verboden open- of besloten ruimten,waar pleegt te worden gewerkt in eene slagersonderneming,voor zoover het betreft het verrichten van slagerswerkzaamheden, waaronder het verkoopen en afleveren van vleeschwaren,voor het publiek geopend te hebben op Maandag na 1 uur des na middags. In artikel 5,sub a in plaats van:"Augustus" te lezen: "September" Punt VII Het is ons na bespreking met den aannemer R.A.de Jong te Grouw en na de totstandkoming van een vereenvoudigd ontwerp- bouwplan gelukt,de bouwkosten van de beide dienstwoningen bij het nieuwe gemeentehuis terug te brengen tot 12000.-. Daarop is aan Gedeputeerde Staten gevraagd of zij zich met de gunning van den bouw dezer woningen zouden kunnen ver eenigen jwaarop een bevestigend antwoord werd ontvangen.jn

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 7