In overeenstemming met de ons na afloop van de laatstge houden raadsvergadering verleende machtiging is daarna deze "bouw aan den aannemer de Jong opgedragen* Wij stellen U voor deze gunning te bevestigen. b.Waar blijkens opgedane ervaringen in de tegenwoordige tijds omstandigheden openbare aanbesteding minder gewenscht moet worden geacht,is door ons onderhands aan A.S.van der Veer, aannemer te Grouw prijsopgaaf gevraagd van de kosten van aanleg van een nieuw gedeelte straat met rioleering in het uitbreidingsplan te Grouw en demping van de sloot langs den wandelweg tot aan het te stichten rioolgemaaltje. Het nieuw aan te leggen straatgedeelte verkrijgt eene ver hardingsbreedte van 6 M.,wijl deze straat in de toekomst bestemd is voor toegangsweg naar het nieuwe scheepvaart kanaal De te dempen sloot langs den wandelweg ontvangt thans het rioolwater van vrijwel geheel Oosterveld,waardoor in den loop der jaren een met het oog op de volksgezondheid onhoud- baren toestand is ontstaan,welke wegens de stankverspreiding en de vervuiling van het polderwater aanleiding geeft tot gegronde klachten. De totale kosten van demping,straataanleg en rioleering zijn door den gemeentearchitect geraamd op 16728.50,waar van,na aftrek van daarvoor reeds aangekochte materialen, voor aanneming overblijft een bedrag van 13326.50.De aan nemer van der Veer heeft zich bereid verklaard het werk ui^* te voeren voor de som van 13500.-terwijl Gedeputeerde Staten geen bezwaar hebben tegen gunning. Waar de moeilijkheden verbonden aan het verkrijgen der benoodigde materialen zeer groot zijn,was een snelle beslis sing in dezen geboden.Dientengevolge hebben wij gemeend dit werk direct te moeten gunnen. Wij vertrouwen dat U zich daarmede kunt vereenigen en stellen U voor deze gunning eveneens te bevestigen. Punt VIII Met het oog op het bepaalde in artikel 80 der Gemeentewet vragen Gedeputeerde Staten Uw oordeel te mogen vernemen over hun voornemen tot toekenning van een duurte- en kinderbijslag aan

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 9