punten van behand:.^.,^ Aan Feeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL. Hierbij roep i* J op tot het houden eener raadsvergade ring op Maandag,18 Augustus 1941,des voormiddags 9uur. I. Notulen. II. Mededeelingen. III. Benoeming van een armmeester. IV. Aanbieding der gemeente-electriciteits- en armvoogdij- rekeningen. over 1940. V. Vaststelling der uitgaven van het Lager Onderwijs over 1940. VI. Vaststelling van een arbeidsovereenkomstenbesluit voor de vaste kern van het personeel van den luchtbescher mingsdienst. VII. Voorstel tot het aangaan van geldleeningen. Grouw, 13 Augustus 1941 De Burgemeester,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 1