Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDaaRDERADEEL. Punt III, De in Uwe vergadering van 21 April 1.1. benoemde armmeester, de heer J.de Jong te Idskenhuizen,heeltwegens het niet kunnen vinden van eene geschikte woning,voor deze benoeming bedankt. Dientengevolge bieden wij U thans,ter benoeming van een arm meester .navolgende alphabetische voordracht aan: 1. P.Drenth te Heerenveen 2. P.J.Hornstra te Huizum 3. B.van Zinderen te Beetsterzwaag. V. Ingevolge artikel 55ter der L.O.wet 1920^moet de Piaad met betrekking tot de o.l.scholen jaarlijks vóór 1 September voor- loopig vaststellen: a. het bedrag,dat de gemeente in het voorafgaand kalenderjaar terzake van de in art.55bis bedoelde kosten voor die scho len werkelijk heeft uitgegeven; b. het bedrag,dat overeenkomstig het krachtens art.55bis per leerling bepaald bedrag,in verband met het aantal leerlin gen van die scholen,voor dat kalenderjaar daarvoor beschik baar was gesteld; c. indien het onder a bedoelde bedrag verschilt van dat onder b,het bedrag van het verschil. Ier voldoening aan dit wettelijk voorschrift stellen wij U voorbovenbedoelde bedragen voorloopig vast te stellen op: in totaal:sub a 6957.22,sub b 6298.95 en sub c 658.27 per leerling:sub a 12.73,sub b j 11.53 en sub c 1.20 VI. Ter verkrijging eener uniforme regeling van de rechtspositie van het personeel behoorende tot de vaste kern van den lucht beschermingsdienst verzoekt de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken vaststelling vóór 1 Sep tember a.s. van een Arbeidsovereenkomstenbesluit overeenkom stig het daarvoor toegezonden model. Wij stellen U voor tot ongewijzigde vaststelling te besluiten VII. De uitgaven voor de navolgende in uitvoering zijnde werken worden voorloopig bestreden uit tijdelijke kasgeldleeningen: stichting gemeentehuis met dienstwoningen, aankoop meubilairenz. 124000.- stichting ambtswoning Burgemeester 16000.- demping,straataanleg en rioleering te Grouw 17000.- dam met duiker te Aegum 1800.- verbreeding speelplaats o.l,school te Warga 3300.- aanschaffing schoolbanken,enz.te Wartena 900.- Totaal 163000.- Mede met het oog op de onzekere tijdsomstandigheden zijn door ons meerdere pogingen aangewend om deze tijdelijke voor ziening door een definitieve te vervangen. Hierin

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 3