BEKENDMAKING. De Burgemeester der gemeente Idaarderadeel brengt ter openbare kennis, dat door hem een vergadering van den Tijdelijken gemeenteraad is belegd op Dinsdag 13 November 1945, des voormiddags 9^ uur. Grouw,7 November 1945 De Burgemeester voornoemd,

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1945 | | pagina 1