Aan Z de leden van den Tijdelijken Raad der Geraeente Idaarderad ee 1 Hierbij roep ik U op tot het houden eener raads vergadering op Donderdag 6 December 1945, 's Voormiddaga I Notulen. II Mededeelin. en. III Verzoek van Ü.De Graaf, onderwijzer te Warga om eervol ontslag. IV Benoeming leden der Burgerlijke Armbesturen. V Benoeming leden der Gocraissiën tot waring van school verzuim-. VI Benoeming leden der Danescommission van toezicht op het handwerkonde rwijs VII Benoeming van een hulpkeurmeester van den vloesch- keuringsdienst. VIII Voorstel tot verhooging van den 3troomprijs voor electriciteit. IX. V/ijziging der begrooting dienst 1945. X Behandeling der begrooting voor 1946. 9 uur. Grouw, 28 November 1945 De Burgemeester, Punten van behandeling: De Raadsstukken liggen vanaf Maandag a.s ten Gemeentehuize voor de raadsleden tf inzage.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1945 | | pagina 1