Aan de Leden van den Tijdelijken Raad der gemeente LDAARDSRADBEL Hierbij roep ik U op tot het houden eoner raadsver gadering op ,1 onder dag 31 Januari 1 946, 's voormiddags 9 uur Grouw, 24 Januari 1946. De Burgemeester van Idaarderadeel I. Nntulen. II. Mededeolingon. III. Verz-o> t-pn P.Zijlstra, onderwijzer aan de o.l.school to Grouw, ..Ui oviYul ontslag. IV. Benoeming van oen onderwijzer aan de o.l.school te Warga De voordracht luidt: 1» D.S-Broekons te Dockum. 2. J.H.Sander te Leeuwarden. V, Verzoek van S.Bruinsma te Gr) uw om vergoeding ingevolge artikel 13 der Lageronderwijswet 1920. VI. Voorscel tot vaststelling van het vermcnigvuldigings- vijfer voor do heffing van schoolgeld. VII. Voorstel tot wijziging dor verordening op de heffing eencr hrn^lasting VIII. Voorstel tot wijziging der bouwverordening. IX. Voorstel tot vaststelling ocnor verordening woonruimte PUNTEN VAN BEHANDELING: De raad f.-vi-. i iggen ten Gemeentehuiz® ter inzage

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1946 | | pagina 1