Aan de Leden van den Tijdelijken Raad der gemeente IRAaRDERADEE1 Punt III. Door Me j. G.Bolman,onderwijzeres aan de o.l. school te Grouw en den heer J,Rooi,onderwijzer aan de u.l.o.school aldaar, wordt,wegens benoeming elderseervol ontslag gevraagd. Wij stellen U voor,het gevraagde ontslag te verleenen met ingang van een door ons te bepalen datum. IV. De voordrachten ter voorziening in de vacatures aan de o.l, en u.l.o. school te Grouw luidem Onderwijzer o.l.school(Vac.P.Zijlstra)tJ Postma te Rauwerd. onderwijzer u.l.o.school(vac.J,Rooi)t1,W.Wieling te Winkel 2.E.D.Talsma te Apeldoorn 3.A.Dragstra te Bergum. V. In de kosten van het vervoer van schoolkinderen per motor boot uit de Bird,Syteburen en het laagland naar de o.l.sohcol te Grouw wordt door de gemeente een subsidie verleend van 25.- per gezin per jaar. Door G.de Vriesarbeider te Grouw (laaglandwordt ver zocht hem ten behoeve van het vervoer zijner schoolgaande kinderen een subsidie te willen verleenen. Wij stellen U voor,in aansluiting aan de geldende rege ling,aan adressant een subsidie van 25.- per jaar toe te kennen VI, De Dienst tot verbetering van de Priesche Kanalen blijkt voornemens te zijn,dit jaar hare werkzaamheden betreffende het kanaalgedeelte Pikmeer-Spoorweg te hervatten,waarbij het bestaande sportterrein te Grouw,wegens doorsnijding,zal ko men te vervallen.2oowel met het oog op de sportbelangen in het algemeen,als in verba nd met het gebruik van het sport terrein ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefe ning aan de leerlingen der o.l, en u.l.o.school te Grouw,is de aanleg van een tijdelijk sportterrein- in afwachting van den aanleg van het m TieT'uTtbreidingsplan gepro jecteerdo definitieve sportterrein- noodzakelijk. De Commissie ter bevordering van de sportbelangen te Grouw is er in ge'èlaagd, de beschikking over een voor dit doel geschikt perceel land te verkrijgen en vraagt thans een subsidie uit de gemeentekas in de aanlegkosten van dit tij delijke sportterrein tot de helft dezer kosten,in totaal ge raamd op 1435.-,alsmede een jaarlijksche bijdrage in de huur van dit terrein ten bedrage van 58,33,zijnde dit be drag gelijk aan 1/3 gedeelte van de voor het tijdelijk ter rein verschuldigde huurprijs. Waar het geprojecteèrde gemeentelijke sportterrein niet voor directe uitvoering vatbaar is en bovendien verwacht wordt,dat de aanlegkosten van dit terrein na verloop van enkele jaren belangrijk lager zullen zijn,dan wanneer thans tot dien aanleg zou worden overgegaan,lijkt het ons in het financieel belang d^r gemeente,dat aan genoemde commissie in de kosten van~aanleg van een tijdelijk sportterrein een subsidie wordt toegekend tot een bedrag gelijk aan de helft dier kosten,tot een maximum van 717.50,onder voorwaarde, dat het terrein steeds beschikbaar moet zijn voor het onder wijs in lichamelijke oefening aan de leerlingen der o.l, en u.l.o.school te Grouw,alsmede voor eventueel te houden schoolsportdagen.Wij stellen U voor daartoe te besluiten, Met

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1946 | | pagina 3