Met betrekking tot de gevraagde jaarlijksche bildrage in de huurprijs van het terrein.m-ecnen wij te moeten opmer ken, dat de thans door de gemeente voor het gebruik van"het bestaande sportterrein verschuldigde vergoeding ad 25- per Jaar /naar onze meen.b.g in goede verhouding staat tot het gebruik,dat ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening van het sportterrein wordt gemaaktterwijl het ge bruik van het tijdelijke terrein in verband met de ligging eerder zal af- dan toenemen en stellen wij U mitsdien voor. de jaarlijksohe bijdrage voor het beruik van het tijdeïijkè sportterrein op 2 5»- te bepalen. Punt VII. Door Gedeputeerde Staten dezer provincie wordt Uw oordeel gevraagd over een door dit College ontworpen jaarweddenreee- Img voor de wethouders der verschillende"gemeenten. Volgens deze ontwerpregeling zullen de jaarwedden der wethouders in onze gemeente op 4004- blijven bepaald. Waar sedert de vaststelling der jaarwedden op dit bedrag(29 December 1921) de gemeentelijke bemoeiingen zijn uitgebreid en de werkzaamheden der wethouders in omvang zijn toegeno men,terwijl bovendien een belangrijke stijging van den levens standaard valt waar te nemen,wil het ons voorkomen,dat een verhooging dezer jaarwedden met 25 alleszins gerechtvaar digd en billijk is te achten. Wij adviseeren U mitsdien aan Gedeputeerde Staten te be richten, dat de Raad een verhooging der wethouders jaarwedden tot/500.- noodzakelijk acht. Voorts meenen wij,dat het presentiegeld der raadsleden en leden der raadsoommissiënfmeer in overeenstemming met de thans geldende loonnormen behooren te worden gebracht'. Sedert 1935 - toen uit bezuinigingsoverwegingen het pre sentiegeld werd verlaagd - bedraagt dit voor de leden wonende D6 tP /3 - per lid per vergader. Roordahuizum,idaard,Aegum of Priens 3,50 Warga,Wartena pf Warstiens 4,- ?i Wij stellen U voor aan Gedeputeerde Staten te verzoeken, dit presentiegeld vast te stellen op resp„/ 6„- 6.50 en 7.-. Ingevolge a^.tikel_58 der Kieswet oepaalt de Raad het be drag van het presentiegeld van de leden der stembnreaux,Thans bedraagt dit 4»- per lid per stemdag,derhalve een bedrag, dat niet meer toereikend is om eventueele kosten van loon derving te dekken0Waar de leden bovendien zelf voor hun con sumptie moeten zorgen,meenden wij aanvankelijk U een verhoo ging van het presentiegeld tot 7»- te moeten voorstellen. Een nadien ontvangen schrijven van den Minister van Binnen- landsche Zakenwaarin het toelaatbare maximum van dit presen tiegeld voor noodlijdende gemeenten op 6„- wordt bepaald, thans geeft cns/aanleiding U voor te stellen bedoeld presentiegeld op 6.- te bepalen. Punt VXII. Op verzoek van den Minister van Binnenlandsche 2aken is door ons b°c"loten? 1e.aan hoc ge^. over 1944 een maand extra-sala ris toe te kennen, xo.d.n ni jks- en onderwijzend, personeel werd reeds eenzelfde uitkeer:verstrekt) 2e.aan het gemeentepersoneel,in ai,, ebbing van de totstand koming van een algemeene Let geheele rn overheidsdienst werkzame personeel omvattende salarisregeling,te rekenen vanaf 1 September 1945,een overbruggingsuitkeering toe te kennen van 240,- per jaar voor gehuwden en kostwinners en van 120.-. per jaar voor ongehuwden. De hieruit voortvloeiende meerdere uitgaven zijn in de öntwerp~besluiten tot wijziging der begrootingen verwerkt, terwijl de miniterleele circulaires met bijlagen bij de raads stukken tei- ,ïil75iffn 1 fggen. Punt IX

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1946 | | pagina 5