Pimm IX, Door de besturen der gemeentelijke afdeelingen van de Nederl.Ver.tot afschaffing van alcoholische dranken wordt verdacht,voor den Nationalen Keestdag(4 Mei a,s)een tap- verbod voor sterke- en zwak-alcoholische dranken uit te vaardigen, Waar de feestvieringen in deze gemeente nimmer exces sen hebben geleid en de hoeveelheid sterke- en zwak-alcoho- lische dranken slechts in zeer beperkten voorraad aanwezig is,terwijl bovendien kan worden aangenomen,dat een groot deel der bevolking met een dergelijk verbod niet instemt, meenen wij,dat voor inwilliging van het verzoek geen voldoen de reden bestaat, en stellen U mitsdien voor,daarop afwijzend te beschikken. Punt X. Door Gedeputeerde Staten is ons verzochtenkele in den loop der jaren aan waterschappen overgedragen vaarten,enz, van den legger van waterstaatswerken af te voeren,Door ons is dientengevolge de geheele legger onder de lcupe genomen, waarna daarvan de na te noemen objecten zijn afgevoerd: de reeds vervallen voetpaden Grouw-Oldeboorn.Grouw-voormalige waterleiding,Grouw-Akkrum,Grouw-Priens en ï'riens-Idaard, de eveneens vervallen draaibrug over het Nieuwe Diep,de Hania- barten,de Aegumerdraai.en de aanlegsteiger te Grouw,de Hania-- sloot,het Nieuwe Diep.de Diepe of Folenslcetde Waagshaven, de Duitschlandshaven,Züe Roordahuizumervaart vanaf Zuivelfa briek tot Wirdumervaartde Oebele-omsloott Wijd- en Nauw- deel en de Zijlroede,de Morre,de Doekeslootde vaart vanuit Pikmeer tot Wijde Sloot,WaringsslootNieuwe Sloot,Halfweg- aloot,Vaart uit Deel in Ringsloot KleineJornehuistermeer, z.g. Windsloot en Vaart uit Wijde Slootin Graft. legen afvoering van de Nieuwe Sloot is een bezwaarschrift ingedien door S.Wadman e.a. te Warga.Wij zijn het met de door reclamanten aangevoerde argumenten voor handhaving van dit vaarwater op den legger eens.Waar echter de Nieuwe Sloot tweemaal op den legger staat vermeld,n.l» onder no.54 en - (dit zal reclamanten niet bekend zijn geweest) is no.8b door cns daarvan afgevoerd. Wij stellen derhalve voor deze 8e suppletcxre Staat van Waterstaatswerken,houdende afvoering van bovenvermelde objecten van den legger,voorloopig vast te stellen,zooals hij is aangeboden. GR0HW,18 April 1946. Burgemeester en Wethouders ^MRPERADEEI Burgemeester, ,--e t -'s' Secretaris. i

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1946 | | pagina 7