Aan de Leden van den Tijdelijken Raad der gemeente IDAARDERADEEL. Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsver-. gadering op Maandag-Rr? Juli 1946, des voormiddags 9 uur» I. Notulen, II. Mededeelingen. III. Ontslag en benoeming van onderwijzend personeel. IV. Aanwijzing van een vertegenwoordiger in de vergadering van aandeelhouders der Intercommunale Waterleiding» V. Bespreking schrijven van Ged, Staten inzake de jaar wedden van de secretarissen en ontvangers. VI. Verzoeken om vergoeding ingevolge art. 13 der L.0. wet 1920. VII. Vaststelling van het bedrag der vergoeding aan de bij zondere scholen over 1945. VIII. Voorstel tot verhooging van de keurloonen. IX, Voorstel tot wijziging der bouwverordening. X. Wijziging der begrooting dienst 1946, Donderdag 25 Grouwjji 16 Juli 1946. De Burgemeester, Punten van behandelin - J/

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1946 | | pagina 1