M» de leden van den Tijdelijken Raad der gemeente IDAARDERADEE1 Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsvergadering op Donderdag 29 Augustus 1946,des voormiddags 9 uur. Grouw,23 Augustus 1946, De Burgemeester5 Punten van behandeling. .J-'y 5 I. Notiilen. II. Mededeelingen. III. Onderzoek geloot'sbrieven van de benoemde raadsledenk IV. Voorloopige vaststelling der uitgaven van het lager onderwijs over 1945. V. Voorstel tot verlaging van het rentepercentage eener géCLdleening VI. Voordstel tot verhooging van de keurloonen. v VII. Wijziging der begrooting dienst 1946. .runt IVIngevolge art.55 der 1.0.wet 1^20 moet de Raad met betrekking tot de o.l.scholen jaarlijks vóór 1 September voorloopig vast stellen: a.het bedrag,dat de gemeente in het voorafgaand kalenderjaar terzake van de in art.55bis bedoelde kosten voor die scholen werkelijk heeft uitgegeven; b.het bedrag^, dat overeenkomstig het krachtens art.55bis per leer ling bepaald bedrag,in -verband met het aaantal leerlingen van die scholen,voor dat kalenderjaar daarvoor beschikbaar was gesteld c.indien het onder a.bedoelde bedrag verschilt van dat onder b, het bedrag van het verschil. Ter voldoening aan dit wettelijk voorschrift stellen wij U voor,bovenbedoelde bedragen voorloopig vast te stellen op: in totaal: sub a./ 7463.65,sub b./ 5526.92 en sub c. 1936,7? per leerling: sub a11.32,sub b. 8.38 en sub c./ 2.94. V. De Vereeniging van levensverzekering en lijfrente" de Groot-- Noordhollandsche" met wie in 1941 een geldleening werd aangegaan groot 124000.- (restant per 1 Sept.a.s./ 116500.» tegen eer rente van 4 's jaars,heeft zich bereid verklaard,de leening onder overigens ongewijzigde voorwaarden voort te setten tegen een met ingang van 1 September a. s. verlaagde rente van Wij achten dit aanbod aannemelijk en stellen D v or daartoe te besl^-uiten. VI. Over dit voorstel bereikt U nog een nader advies, Grouw,23 Augustus 1946, Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel Jj- sBurgemeester. Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1946 | | pagina 1