Aan de leden ran den Raad de IDAARDERAD BEL Hierbij roep ik U op "tot; het; houden e°;_or.' raadsvergadering op Donderdag 12 September -1 946 's namiddags 2^uur. Grcuw, 5 September 1946. He Burgemeester, TIMPEN YAH BEHANDELING. I. Iistailatio raadsleden. II. Bnusming wethouders(waarna loting zitplaatsen) T'rI v N tulen. IV. Mdedeelingen. V. Bnoeming leden en plaatsvervangende leden der Einanoteele Cmmis.sie VI. Vrzcek van-E.v.d.Berg te Wartena om vergoeding ingevolge artikel 13 der 1,0.wet 1920. VII. Vrz^ek van de N.V. Interc.Waterleiding Gebied Leeuwarden tt het mede-garandeeren eener geldleening, TOELICHTING. VI. Door E.v.dcBerg,veehouder te Wartena, wordt verzocht hem igevolge art.13 der L.O.wet 1920, ecne tegemoetkoming te wlren verleenen in de kosten verbonden ?an het vervoer van zjn zoontje Jeen naar de o.l.school te Wartena. De afstand va adressants woning tot genoemde school bedraagt 4,5 km, In aansluiting aan de vergoedingen,toegekend aan~Dijk- rra en E.Tj-Kampen, ware aan adressant een tegemoetkoming •>e te kennen van 25.- per jaar, te rekenen vanaf 1 Seo- smber 1946. VII. Door de N,4Interc.Waterleiding Gebied Leeuwarden wordt. 3n behoeve van de statuaire uitoefening van haar bedrijf, erzooht, dat de gemeente zich mede-garant verklaart voor e betaling van rente, aflossing, enz. eener te sluiten eldleening van ten hoogste 500.000,tegen een rents an 3 s jaars, af te lessen in tenminste 20 en ten .oogste 40 jareno I y. (jfarn - - y 4-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1946 | | pagina 1