Aan de Leden van den Raad der gemeente Hierbij r ep ik J op tot het houden eener raadsvergade ring op Maandag 20 Januari 1947, 's voormiddags 5 uur. Grouw, 10 Januari 1947. De Burgemeester, PUNTEN VAN BEHANDELING- I. Notulen. II, Mededeelingen III. Onderzoek g-j. .ofsbrief nieuw benoemd raadslid. ^'georganiseerd*!verleg? 2 PlaatsrerranS«^e leden van het T' MeZs°?heTaaïlgennlnS 5°" T00r het bezit 71p????i?„ran h0t BocftMlsoh Technologisch Instituut voor Friesland om oen jaarlijksche bijdrage» 711 7™°®k ''m verhooging van do ingevolge art. 13 der L.O.wet 1920 toegekende tegemoetkomingen. Voorstel tot verhuring van het voormalige waaggebouw. IZ' l°onenaLn°^pJ'ekenni7S Van ®en toeslag op de i.wonen van het gemeentepersoneel X. Voorstel t t wijziging van de algemeene politieverordening. XI. Voorstel tot wijziging van de stroom'leveringsverordening. XII. V gors tel tot het /an rechtsgedingen. XIII. Behandeling ie oegrootingen voor 1947 XIV. Wijziging der begrooting dienst 1946. X7' ruimte?1 wl;jzigins van de verordening distributie woon-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 1