Aan de Leden van de Raad der gemeente IDAARDERADEEL. Hierbij roep ik U op tot het houden ener raadsvergade^ ring op Maandag 12 Mei 1947, <s voormiddags 9 uur. Grouw, 30 April 1947. De Burgemeester, HJNTEN VAN BEHANDELING: I, Notulen II. Mededelingen. 111 'meester?1 t0t Wi;jziging van de instructie van de hulpkeur IV' Z"erzoek ?faa het bestuur der bijzondere school te Wartena onderwijswet ïVo? W80Sdln8 in8eV°l8e art"101 V'gaaenrw£tenannmevb6StUJen der bi^zondere scholen te War- wijzers vergoeding van de kosten van vakonder- VI'dere^schole^over 4er voeding aan de bijson raiIgevognaïï?13adêr3?!S!S V&b?* voeding VIII'gÏouw°™ ISSs?lLteStUUr d6r StiohtlnS "Het Badhuis» te IXV~eï t?t deelneming in het waarborgfonds der Friese Landbouwtentoonstelling 1947. friese X. Voorstel inzake het subsidiëren der bewaarscholen. XI. Wijziging der begrotingen dienst 1946 en 1947. XII'dïngsplIn.1:°'t; lntrekkinS van een gedeelte van het uitbrei-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 1