Aan de ledeö van de Raad der gemeente IDAARDERADEE1. Hierbij roep ik U op tot het houden ener raadsvergadering op Maandag 4 Augustus 1947, 's voormiddags 9 uur. Grouw, 29 Juli 1947. De loco-Burgemeester, I. Notulen, II. Mededelingen. III. Verzoek van Mevr.IJ.Wiersma-Tinga te Roordahuizum om ontslag als lid der Dames'" ~>mmissie aldaar. IV. Benoeming van een lid der Damescommissie te Roordahuizum. V. Aanbieding van de gemeenterekening dienst 1945. VI. Voorstel tot wijziging van het Ambtenarenreglement VII. Voorstel tot toekenning ener gratificatie aan het gemeente™ personeel VIII. Voorstel tot toek. enning ener bijdrage in de kosten van een betonbrug over de Moezel. IX. Voorfctel tot onderhandse aanbesteding van de aanleg van straten en rioleringen» X. Voorstel tot verkoop van bouwterrein aan de N»V.Bouwvereni ging "Oosterveld" XI. Wijziging der begroting dienst 1947. PUNTEN VAN BEHANDELING:

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 1