Aan de Leden van de Raad der gemeente IDAARDERADEEL Hierbij roep ik U op tot het houden ener raadsvergadering op Maandag 25 Augustus a.s. 's voormiddags 9 uur. Grouw, 18 Augustus 1947. De 1§Burgemeester, I. Notulen. II. Mededelingen. III. Benoeming van oen onderwijzer aan de u.1.o.school. ^r?or^0P:'-Se vast stelling van de gemeenterekèning, de be drijf s- en armvoogdijrekeningen over 1945. V. Voorlopige vaststelling der uitgaven van het lager onder wies over 1946. VI. Voorstel tot deelname in het kapitaal der N.V.Bouwkas Noord Nederlandse Gemeenten. VII. Voorstel tot het aangaan ener geldlening. VIII. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 6 Juni 3.1. inzake verkoop van bouwterreinen. IX. Verzoek van het waterschap "de leppedijk" inzake onder houdskosten i?eg door het Zuiderend. PUNTEN VAN BEHANDELING*

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 1