SoMrfeéule; kas:, de den van de Raad der gemeente IDAARDERADEEI Punt III. De door ons in overleg met de Inspecteur van het lager onderwijs opgemaakte voordracht ter benoeming van een onder wijzer aan de u.1.o.school te Grouw (vacature A.v.d.Meer) luidt alsvolgts 3. W.Blanken te Bergambacht. IV. Door de Financiële Commissie belast met het onderzoek der rekeningen over 1945 is navolgend rapport uitgebracht: De Financiële Commissie, in wier handen werden gesteld de gemeenterekening, de armvoogdijrekeningen en de rekenin gen van het G.E.B. en het Grondbedrijf, alle dienst 1945, heeft de eer U te rapporteren, dat het onderzoek dier reke ningen haar geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen. "Zij acht het echter, ter voorkoming van een te gunstige beoordeling der financiële uitkomsten van het beheer der gemeentehuishouding gewenst er on te wijzen, dat het batig saldo van de gewone dienst der gemeenterekening ad 21959.92 mede is ontstaan, doordat nog niet konden worden betaald v!L+an .verschuldigde bijdragen in de politionele i7Qon°VeM-- L.Da^en 1945 en ten bedrage van in totaal -«r ®™in s^em"^ 1ne"k tot vreugde, dat de gunstige ii^r -ele resultaten de gemeente over 1945 voor noodlijdend heid .lebben bewaard. De Commissie stelt U voor, de rekeningen voorlopig vast te stellen zoais deze zijn aangeboden. Grouwt 14 Augustus 1947. De Financiële Commissie voornoemd, (get. J. Miedema (get.) S.Dijkstra (get.) E.Dantuma art.55ter der I.O.wet 1920 moet de Baad met betrekking tot de o.l.scholen jaarlijks ':por 1 September voorlopig vaststellen: a. het bedrag, dat de gemeente in het voorafgaand kalender jaar terzake van de in art. 55bis bedoelde kosten voor die scholen werkelijk heeft uitgegeven; "no v»"^t d?*aê dat overeenkomstig het krachtens art.55bis per leerling bepaald bedrag, in verband met het aantal leerlingen van die scholen, voor dat kalenderjaar daarvoor beschikbaar was gesteld; °'ai2dienuhf\°jder a bedoelde bedrag verschilt van dat on der b, het bedrag van het verschil; Ter voldoening aan dit wettelijk voorsch: stellen wil ?nV?°ï' bovenbedoeldebedragen voorlopig vast te stellen op: in totaal: sub a 8024.65, sub b 8306.38 en sub c 218 27 per leerling: sub a 13.69, sub b 13.34 en sub 0fo.35. In de patste raadsvergadering werd door de heer Römelingh van dof? f vgf\Peize een duidelijke uiteenzetting gegeven ?fcrek^inS' werkwijze, enz.van de publieke bouwkas, a gemeentebesturen van de dxie Noordelijke mfïlï S' onder.de naam N.V.Bouwkas Noord Nederlandse Ge- stevfw 7 5 niet direct verwachten, dat de belang- menen wfi 1 bouwsparen in deze gemeente groot zal zijn, M ij toch, daaan hen die zich als spaarder bij ge- aaneaan vin m°chten aanmelden, de gelegenheid om door het aangaan van een bouw-spaarcontract in het genot van een eigen woning V. VI.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 3