le?fs?rg^I?tIeII?h?Inilg.1S van H van het alsdan nos onaf- ?Vreef6 texS±^ SemLnïe SI? kas? woning te komen, niet mag worden onthouden, Door deelneming der gemeente m het kapitaal van genoemde N.V. wordt deze ge legenheid geopend, k®drag waarvoor onze gemeente in het aandelenkapitaal moet deeinemen rs bepaald op 2500.-, n.1.10 aandelen van oO»-. Op deze annaelen moet 2.0% 500.-) worder "•pafort Zowel on pond van vorenstaande als met het Sofof de li- gemene sociale strekking van de publieke bouwkas stellen wij w v ÏLZl deelname in het aandelenkapitaal van genoemde H.V. tot boven aangegeven bedrag te besluiten. Punt VII. Door het &.E.B. zijn in de jaren 1933 - 1946 verschillende stand gebracht, waarvan de kosten door kas- ^sen-,werd®n gedekt. Het gevolg hiervan is, dat het van nlm ?°40°nnn eefx kasfeldschuld aan de gemeente heeft an plm. 40.000.Hog afgescheiden van de omstandigheid dat ingevolge de beheersverordening het bedrijf hiervan 4 fuift SpL leent, wil het ons voorkomen, dat het voor een juist beheer gewenst is, voor deze tijdelijk door kasgeld gedekte uitgaven een vaste lening aan te gaan. nvp?eCTfn™?it1:?reidin? ve3>h°ogde aanschaffingswaarde bedroeg d^ag flS 1Rnnnren-Plm' f 89200:-' ^^Ól slechts een be-ê hït bldfai fan evn VanSïe lening werd 0mg®2Qt. Hoewel lif^ 1 ?St de door kasgeld gedekte uitgaven voor uitbrei- bfdfag^al dl SPc/ 71400°'~ kan worden gesteld, menen wij het irpmïa1 ening te moeten beperken tot dat van de gemiddelde kasgeldschuld voor het bedrijf,n.l. f 40 000 - Verder is nodig voor? 4 "uuu* a. straataanleg en riolering te G-rouw 7<uQ0 - b. idem en grondaankoop te Warga 39100*- Totaal 113390." welk bedrag kan worden verminderd we gens verkoop van bouwterrein aan? 12.de woningbouwvereniging "I'daar- deradeel" f - 22.de N.V»Bouwvereniging nOos- terveld?' 12000,. - - 71324, - zodat door lening moet worden gedekt 42066.-, afgerend 42000. - VIII. dipD?pd5fL^d?Ze se!ï!eente Se"'sstigde^boerenïieenbanken^nl.' i R?°rdahuizumWarga en Wartena, zijn gezamenlijk bereid all tfe2i?n ?p onderha|ldse schuldbekentenis met de gemeente aan te gaan tegen pankoers en een rente van y% fs iaars onder daf de gQldSa^ster na verloop val 10 jS Lt TT vï!l5r-Hfe5e fal?£ieddns aannemelijk is te achten, stellen wij vnnrmp-)^! ^esluiten tot he- aangaan van genoemde lening met oormelde boerenleenbanken op bovenaangegeven voorwaarden. ™e1\ de intrekking van het uitbreidingsplan voor ns ooq? Ti aS^raa bekend gemeente Warrega,sectie B. gen te Warton 1 ^rekkiJë beoogde de bouw van een 8-tal wonin- ?n m "tussenruimte van 6 M - in plaats van 10 M, zoals m het uitbreidingsplan bepaald mogelijk te ma- Dir«p+? v°ïvdS RoofdinSenieu:- irecteur van de Provinciale val dl in hïrS^wVe?a-nS 07erweging gegeven, de breedte 30 M +nqQpn 1 Av1 Hg^P geprojecteerde straat, welke 30 M tussen de róflijnen bedraagt, tot 20 M. terug te brenger woningen W°r?t semaakt de ruimte tussen de te bouwen' woningen tot 9 M. op te voeren. Waar

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 5