Waar bij een straatbreedte van 20 M tussen de rooilijnen de wegbreedte !0M bedraagt en deze breedte als zeer voldoende is aan te merkon terwijl de aanlegkosten van deze straat be~ laSer zullen zijn dan die van de oorspronkelijke op 3 -• roet een wo -.breedte van i8 M gepro3Geteerde ziin wij van mening, dat aanleg van eer/straat.." ,r-.2» M breedte in het belang van de gemeente gewenst is, Enerzijds zal dit tot gevolg hebben, dat over de gehele lengte van de straat een strook bouwterrein van 10 M breedte beschikbaar komt waardoor plm 'r0 M2 bouwterrein meer kan worden verkocht aan bij de aanvankelijk vastgestelde afmetin- Va? terwijl andetzijds de woningbouwvereniging ldaaideradeel genoodzaakt wordt nog een strook bouwterrein aan te kopen ter oppervlakte van 212 M2 tegen een koopprijs van 6.per M2, De stichtingskosten der woningen, welke^dcor ae ophoging van het meerdere bouwterrein reeds ongunstig wor den beïnvloed zuilen hierdoor stijgen met plm, 1272.-, tegen welke stijjr de Provinciale Directie van de Volkshuisvesting overwegend bezwaar heeft, In aanmerking namende het voordeel dat de gemeente ver- Krijgt door hot; 00schikbaar komen van 65C M2 moer bouwterrein waarvan de netto opbrengst - na aftrek van een nadelige strook J8 £81£ °P i' worden geraamd, gevoegd bij de lage re kosten van suraataanleg, bestaat er naar onze mening alle reden, de bouw van woningen met een tussenruimte van 9 M moge lijk te maken, door de aanvankelijk op 6.- per M2 bepaalde Koopprijs van het aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel** verkor-ue bouwterrein, tot 5.34 per M2 te verlagen: de to- be ^popprijs van genoemd terrein blijft don op plm. 10224,- gehandhaafd. Tot deze verlaging bestaat temeer aanleiding, nu door,d® opvoering van de ruimte tussen de te bouwen woningen van 6 M tot 9 M.de welstand langs de hoofdweg ter plaatse aanzienlijk wordt verhoogd, '~JlV IX* ïan het.watü.rschaP, "Ie IteppedijK" is voornemens f 1+n a weg door net Zuiderend door een bewerking met asialt-bitumen afdoende te verbeteren en verzoekt een tegemoet koming m de kosten daarvan door? a. overname van het onderhoud van de weg na verbetering, of 01jdiage in de jaarlijkse onderhoudskosten daarvan, of c. uitvoering tegen kostprijs van het jaarlijkse onderhouds werk van deze weg door de gemeente, ons voorkomendatwaar een waterschap evenals de gemeente een openbaar lichaam is, het in het algemeen de kos- Ï2L 2Ï 5 2n easea onderhoudswerken heeft te dragen,Met name «+5 va 5 .on ?rhoud van een doodlopende,uitsluitend ten dien- +1 i aangelegde weg als in het Zuiderend, tot de taak van het betrokken waterschap. Eon andere opvatting zou wï gemeente bedenkelijke consequenties leiden.Wij den- £8hblJv. aan do wegon in de waterschappen It Aid Skroet, de de Hempensermaerpolder e.d. die alle met de weg in het Zuiderend siin te vergelijken en door de betrokken waterschappen worden onderhouden. ™aJ?fnv,?n?eire "vTaa? is> of de gemeente het waterschap de hei- pende hand kan bioden uoor de uitvoering van het jaarlijkse Ï6£5T !rastprijs „P Zich te nemen, Do directeur ??en^e!5[e ?Tn heG1"u hiertegen geen beswaar, zodat wij vrijheid vinden U voor te stellen, aan adressant te berichten, JmLrhnnf'v.n S®1?}* i3> tot wederopaegging, het jaarlijkse' onderhoud van bedoelde weg voor en op kosten van het water schap tegen kostprijs uit te voeren. GrouwIS Augustus 194?. Burgmeester en Wethouders van Zdaarderadeel* j/ - 'L~ B^rgemee st er Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 7